موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین جرم است؟

بله، انتقال مال توسط مدیون و به هر طریقی (فروختن، صلح کردن و ..) چنانچه برای فرار از دین باشد، و همچنین باقیمانده اموال مدیون کفاف پرداخت دیون او را ندهد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف مبلغ بدهی (محکوم به) و یا هر دو مجازات می شود.

چنانچه کسی که مال به او منتقل شده است (منتقل الیه) علم به مدیون بودن فرد و قصد فرار او از پرداخت دین را داشته باشد، در حکم شریک جرم است.

در این حالت عین مال و اگر مال تلف شده باشد، معادل قیمت آن از دارایی های انتقال گیرنده اخذ و مبلغ بدهی به وسیله آن پرداخت خواهد شد.

باید توجه داشت که «قصد فرار از دین» به وسیله بررسی دادگاه پیرامون موضوع و حال و اوضاع و طرفین معامله و زمان معامله و... احراز می گردد.

logo-samandehi