موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا بدون تغییر مالک، سند مالکیت صادر می شود؟

در مواردی بدون تغییر مالک نیز سند مالکیت جدید صادر می شود بدین شرح:

1- در صورتی که ملک به قطعات کوچکتر تقسیم شود «تفکیک» که برای هر قطعه یک شماره و.. و سند مالکیت مستقل صادر می گردد.
2- در صورتی که شخصی 2 یا چند قطعه از املاک خود را بخواهد به صورت واحد درآورد.
3- در صورتی که فردی با خرید سهم ملک مشاعی، مالک 6 دانگ آن شود.
4- در صورت افراز ملک مشاع که در این صورت نیز برای قطعه مفروزی سند مالکیت جدید صادر می گردد.

logo-samandehi