موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا بدون قرارداد می توان به اداره کار مراجعه نمود؟

به طور مثال اگر کارگری که بدون قرارداد برای کارفرما کار کرده است می تواند برای مطالبه حقوق خود به اداره کار مراجعه کند؟

قراردادهای کار بر دو نوع هستند:

الف- قراردادهای کتبی

ب- قراردادهای شفاهی

قراردادهای کتبی، کتباً و با تفصیل و جزییات بین کارفرما و کارگر منعقد میگردد. مزیت این قراردادها این است که  مندرجات آن (هر چند حقوق توافقی بیش از حقوق مندرج در قانون کار باشد) لازم الاجراست.

اما بر خلاف تصور اشخاص، اگر بین کارگر و کارفرما قرارداد کتبی هم منعقد نشده باشد، کارگر می تواند برای مطالبات خود علیه کارفرما، طرح دعوی کند، اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی می تواند با فیش های واریزی، شهادت شهود و یا اقرار کارفرما و یا سایر دلایل باشد.

یکی از عیب های قراردادهای شفاهی این است که اداره کار مبلغ پایه حقوق و مزایا را برای کارگر در نظر می گیرد و اثبات مبالغ بالاتر دشوار و منوط به  وجود و در دست داشتن مستندات است.

logo-samandehi