موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا به گزارش اصلاحی صادره توسط هیات تشخیص می توان اعتراض نمود؟

بر اساس قانون کار، تمام آراء صادره از هیأت های تشخیص، گرچه بر مبنای  سازش و توافق بین طرفین صادر شده باشد، طی  مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأت های حل اختلاف می باشند. در این مورد در قانون کار استثنایی پیش بینی نشده و گزارشات اصلاحی هیات های تشخیص نیز در هیات ای حل اختلاف قابل اعتراض می باشند. آرای هیات حل اختلاف قطعی و بین طرفین و وراث آنها معتبر است.

logo-samandehi