موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا حقوق و سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم تعلق خواهد گرفت؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار اضافه شده است که بر اساس این تبصره ها کارفرمایان مکلفند به کارگران با هر نوع قرارداد ولو قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به حساب هر سال یک ماه آخرین دستمزد پرداخت نمایند. پس پرداخت مزایای پایان کار و نیز سنوات پایان خدمت به نسبت ایام کار از تکالیف کارفرما می باشد و  این حقوق (از جمله سنوات) حتی به کارگری که ترک کار کرده است نیز به نسبت کارکرد تعلق می گیرد. بنابراین به کارگری که بدون جلب رضایت کارفرما یا عدم رعایت شرایط قانونی ترک کار نموده است هم مزایای پایان کار و کلیه حقوق قانونی از جمله سنوات تعلق خواهد گرفت.

logo-samandehi