موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا دریافت طلب از مال رهنی امکان پذیر است؟

آیا رهن گیرنده (مرتهن) می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی رهن دهنده، راساً اقدام به تادیه طلب خود از مال مرهونه کند؟

در عقد رهن ممکن است رهن گیرنده (مرتهن) وکالت در فروش مال مرهونه را داشته باشد. در این صورت و پس از عدم پرداخت دین از سوی مرتهن وی بایستی مطابق ماده 34 قانون ثبت از طریق صدور اجراییه سند وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند، بخواهد.

چنانچه بدهکار پس از صدور اجراییه و ظرف ده روز طلب خود را نپردازد پس از تقاضای طلبکار اداره ثبت پس از ارزیابی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف دو ماه مزایده برگزار کرده و مال را به فروش میرساند.

پس از کسر طلب مرتهن و هزینه های قانونی باقی مبلغ مال مرهونه به بدهکار مسترد می شود.

چنانچه وکالت در فروش مال مرهونه به صورت عادی به طلبکار داده شده باشد، وی بایستی وصول طلب خود را از طریق دادگاه انجام دهد.

حال اگر طلبکار وکالت در فروش نداشته باشد، در صورت عدم تادیه دین از سوی بدهکار برای وصول طلب بایستی به دادگاه مراجعه کند.

بنابراین در هیچ موردی مرتهن نمی تواند شخصاً مال مرهونه را به فروش برساند و طلب خود را وصول  نماید.

logo-samandehi