موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا کارفرما می تواند به بهانه های واهی از حقوق کارگر برداشت کند؟

بر اساس ماده 45 قانون کار و تامین اجتماعی ،کارفرما تنها در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

1- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

2- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باش د.

3- اقساط وامهایی که کارگر به کارفرما داده است طبق ضوابط مربوطه.

4- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

5- مال الاجاره خانه سازمانی

6- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

logo-samandehi