موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا یارانه قابل توقیف است؟

يارانه اشخاص را جزء مستثنيات دين تلقی کنیم و غیر قابل توقیف و یا  قابل توقيف بدانیم، با توجه به مقررات قانون اجرای احكام مدنی كليه اموال محكوم عليه در ازاء محكوم به قابل توقيف است، مگر آنچه مستثنيات دين محسوب شود.
بنابراين يارانه پرداختی شخص محكوم عليه قابل توقيف است مگر اينكه به تشخيص دادگاه تمام يا بخشی از موجودی آن به عنوان نياز ضروری صاحب حساب و افراد تحت تكفل وی جزء مستثنيات دين باشد.

logo-samandehi