موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اخاذی چیست؟

هرگاه فردی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل، ضرر نفسانی، شرافتی مالی و یا افشای سر نسبت به او و یا بستگانش نماید چه اینکه در مقابل این تهدید تقاضای مال یا انجام امر یا عدم انجام امری را داشته باشد یا ننموده باشد، به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

در واقع اخاذی زمانی محقق میگردد که موضوع تهدید افشای امری رسوا کننده به نحوی باشد که به حیثیت و شرافت فرد خللی وارد گردد، برای مثال فردی فرد دیگر را به پخش کردن عکس های شخصی اش به قصد بی آبرو کردن تهدید نماید.

یا کسی تهدید نماید که حکم محکومیت شخص دیگری را به قصد خدشه دار کردن حیثیت او در محل کارش پخش خواهد کرد و در ازای پخش نکردن عکسها، پول مطالبه کند.

البته اخاذی همیشه در مقابل پول نیست و ممکن است تقاضای انجام دادن یا انجام ندادن امری باشد. مثلاً کسی قاضی دادگستری را تهدید به پخش عکسهای همسرش کند و تقاضای صدور حکم دلخواهش را داشته باشد.

logo-samandehi