موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

ارش با دیه چه تفاوتی دارد؟

دیه در قانون و شرع  به معنای مال معینی است که از طرف شارع به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو و منفعت و در جرائم عمدی در حالتی که به هر دلیل امکان قصاص وجود ندارد تعیین شده است.

دیه در واقع همان خون بها است که به مجروح یا خانواده مقتول پرداخت شده و مطالبه آن منوط به طرح شکایت مطالبه دیه می باشد.

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود. بنابراین ارش هم نوعی دیه است، با این تفاوت که ارش میزان مشخصی ندارد. با نظر دادگاه و با توجه به نوع و آثار جنایت تعیین می گردد. همچنین ممکن است برای عضوی دیه تعین گردد، اما از جهت دیگر مانند زیبایی برای آن عضو ارش تعیین می گردد. برای دریافت ارش که در نظر پزشکی قانونی مشخص شده است نیز بایستی طرح شکایت نمود.

ارش و دیه با نظر کارشناس که همان پزشکی قانونی است تعیین می گردند.

logo-samandehi