موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اعتبار اسناد مالکیت معارض چگونه است؟

نسبت به سند مالکیت مقدم در ثبت تا هنگامی که با حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، معتبر است و انجام معامله نیز نسبت به آن با قید صدور سند مالکیت معارض در متن سند معامله فاقد اشکال است ولیکن نسبت به سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی دادگاه بر صحت آن صادر نگردیده باشد، فاقد اعتبار و انجام معامله نسبت به آن ممنوع است.

logo-samandehi