موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری؟

در مواردی ممکن است که متعاقب صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل و پس از قطعیت قرار صادره، شاکی پرونده با استناد به دلیل یا ادله ای که ادعا می کند دلیل جدید محسوب می شوند؛ درخواست اعمال مقررات ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری را کرده باشد.
بدیهی است که در چنین مواردی معمولاً متهم یا وکیل وی، از روند جدیدی که توسط شاکی برای به جریان انداختن مجدد پرونده در حال پیگیری است مطلع نمی شوند مگر آنکه پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن، به صورت دوره ای، وضعیت پرونده را رصد نمایند. اهمیت این موضوع از این قرار است که اگر بعد از تجویز رسیدگی مجدد به اتهام متهم، از قضیه آگاه شویم، طبعاً دفاعی که برای خنثی کردن درخواست اعمال مقررات ماده 278 صورت می گیرد، ممکن است تأثیر گذار نباشد.
معذلک بدواً باید به  این نکته توجه داشته باشیم که اگر در چنین مواردی، شاکی از دادستان یا جانشین وی درخواست تجویز مجدد تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم را کرده باشد، باید دلیل یا ادله ای ارائه نماید که واجد اعتبار کافی بوده و حداقل بتواند تأثیر مستقیم بر حصول علم برای قاضی مربوطه داشته باشد. بعلاوه این دلیل یا دلایل باید جدید بوده و در دادرسی قبلی ارائه نشده و علت عدم ارائه آن نیز مکتوم بودن و یا در دسترس نبودن آن ادله باشد والّا به عنوان دلیل جدید و برای اعمال ماده 287 قابل پذیرش نیست.
بدین ترتیب در صورتی که به هر ترتیبی در جریان درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم به اعتبار ارائه دلیل یا ادله جدید قرار گرفتیم ویا پس از تجویز رسیدگی مجدد، بر موضوع واقف شدیم؛ حسب مورد برای دفاع یا ایراد به درخواست اعمال ماده 278 و یا تجویز اعمال آن می توانیم با توجه به ادله یا دلیل ابرازی از ناحیه شاکی که فاقد خصوصیات فوق است، دفاعی به شرح ذیل تدارک ببینیم:
"نظر به اینکه شرط تجویز تعقیب مجدد متهم به تصریح ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، "کشف دلیل جدید" است که به نوعی مشابهت به یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی از ناحیه محکوم علیه دارد، لذا مقصود از دلیل با عنایت به عبارت "کشف" در ماده مرقوم؛ دلیل یا دلایلی است که در طول تحقیقات مقدماتی مکتوم مانده و یا در دسترس شاکی نبوده است؛ در حالیکه در مانحن فیه، شاکی و وکیل وی بارها در اظهارات و لوایح تقدیمی خویش، به وجود این دلایل نزد خویش اذعان نموده و ادعای خویش را بر پایه وجود همین ادله مطرح و تعقیب کرده اند؛ لیکن در عمل به واسطه آنکه به زعم خویش ادله محکم تر و قوی تری برای اثبات ادعای خویش در دست داشته اند، با سهل انگاری، از ارائه آن دلایل علی رغم استناد به آنها خودداری کرده اند؛ از این رو عملاً دلیل یا دلایل جدید ابرازی، جزء ادله ای نیستند که "کشف" شده باشند و در طول تحقیقات مقدماتی مکتوم مانده و یا در دسترس شاکی و وکیل ایشان قرار نداشته اند؛ بلکه این ادله موجود و در دسترس بوده لیکن صرفاً توسط شاکی ارائه نشده اند که بدین ترتیب، عنوان "کشف دلیل جدید" بر آنها صادق نیست. از طرفی دیگر وقتی که سایر ادله استنادی شاکی منتج به حصول علم و اثبات ادعای شاکی نشده اند چگونه می توان ادله جدید ابرازی را که به مراتب ضعیف تر از ادله ابرازی سابق هستند را به عنوان دلیل مؤثر در تعقیب مجدد موکل و یا دلیل با اعتبار کافی برای تجویز اعمال مقررات ماده 278 دانست، لذا با توجه به مراتب حسب مورد در رد درخواست و یا ایراد به پذیرش درخواست تجویز رسیدگی مجدد، از این دفاع استفاده خواهیم کرد.

logo-samandehi