موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا چگونه است ؟

هرگاه شخصی در قالب قراردادی ، مانند مشارکت در ساخت ، پیش فروش  و یا پیمانکاری ساخت متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود و طبق زمان و کیفیت قرارداد اقدام به ساخت و یا تکمیل بنا نکند شخص ذینفع می تواند  دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد ، مبنی بر احداث بنا را طرح کند.

logo-samandehi