موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اگر خوف بدنی برای زن باشد نفقه به او تعلق می گیرد؟

چنانچه به موجب حکم دادگاه زن به واسطه خوف بدنی مسکن علیحده تهیه نموده باشد. حال اگر زنی به علت خوف بدنی یا شرافتی در خانه پدری ساکن باشد آیا به او نفقه تعلق می گیرد؟

گرچه تعلق نفقه به زن منوط به تمکین اوست، اما چنانچه عدم تمکین زن از مرد به دلیل ترس جانی یا شرافتی باشد و منزل را به همین دلیل ترک نماید، مرد مکلف به پرداخت نفقه او می باشد.

logo-samandehi