موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اگر کارفرما از اجرای مفاد سازش نامه استنکاف نماید چه باید کرد؟

سازش نامه تنظیمی بین کارگر و کارفرما به منزله آرای هیات های حل اختلاف و هیات تشخیص است و بر اساس مواد 159 و 166 قانون کار لازم الاجرا بوده و اجرا می شود.

بر اساس ماده 159 قانون کار رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

همچنین ماده 166 همین قانون مقرر می دارد:

آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم ‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد ‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

توجه داشته باشید که بایستی در سازش نامه شرایط و توافقات درج گردد.

logo-samandehi