موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

برای توقیف حساب بدهکار چه باید کرد؟

با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، جهت توقیف اموال بدهکار، طلبکار می تواند از دادگاه درخواست نماید تاحساب های محکوم علیه در تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور استعلام شود. این حق را برخی شعب دادگاه ها در خصوص قرار تامین خواسته نیز قابل اجرا می دانند.
 توصیه می شود در صورت عدم شناسایی اموال قابل توقیف محکوم علیه، به این حق توجه نموده و پس از صدور قرار تامین خواسته و پیش از جلسه رسیدگی استعلام مذکور را از دادگاه درخواست نماییم.        

logo-samandehi