موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تفاوت اعاده دادرسی عام و خاص چیست؟

تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص در این موارد است:
1- اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و حقوقی قطعی می باشد.
2- دراعاده دادرسی عام مرجع تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است اما در اعاده دادرسی خاص، مرجع تجویز رییس قوه قضائیه است.
3- در اعاده دادرسی عام، اعاده دادرسی محدود به مصادیق خاصی است اما اعاده دادرسی خاص از طریق رییس قوه قضائیه محدود به مصادیق خاص نبوده، بلکه تابع مصداق عام «خلاف بین شرع» می باشد.
4- در اعاده دادرسی عام محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او، دادستان کل کشور، دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند اما در اعاده دادرسی خاص علاوه بر افراد مذکور رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان نیز حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
5- در اعاده دادرسی عام، در صورت تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت می پذیرد اما دراعاده دارسی خاص درصورت تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی  مجدد در شعب خاصی از دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

logo-samandehi