موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تفاوت توقيف ،ضبط و مصادره اموال چیست؟

تفاوت توقيف ،ضبط و مصادره اموال بدین شرح است:
1- توقيف اموال: عملی حقوقی و موقت است، لذا اموال توقيف شده پس از برائت خوانده و يا پس از تاديه ديون به خواهان ، «قابل برگشت» به مالک اوليه اموال می‌ باشد.
2- ضبط اموال: عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال مضبوط در يک پرونده مطروحه هميشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و «غير قابل برگشت» به مالک اوليه اموال می‌ باشد.
تمثيلا عملكرد سازمان جمع آوری اموال تمليكی كشور چنين عملی است.
3- مصادره اموال: در واقع اين عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی ميگردد كه مصرح قانونی در منطوق قانون «متن قانون» داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صريح قانون اساسی در اصل ۴۹، كه مبين استحصال ثروت های نامشروع توسط فرد يا افراد می‌ باشد.

logo-samandehi