موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تکلیف مهریه عندالاستطاعه در طلاق از سوی مرد چیست؟

در صورتی که مهریه شما عند الاستطاعه باشد و مرد قصد طلاق داشته باشد این نگرانی به وجود می آید که تکلیف مهریه که به صورت عندالاستطاعه مشخص شده است چه می شود و آیا شرط عند الستطاعه بودن مهریه، در زمان طلاق از سوی زوج هم باقی است؟

شرط عندالستطاعه بودن مهریه شرطی است که ضمن عقد نکاح درج شده و استمرار آن منوط به ادامه داشتن رابطه زوجیت است. یعنی در طول مدتی که طرفین هنوز در عقد ازدواج یکدیگر هستند این شرط مستقر است.

بنابراین چنانچه مردی قصد طلاق دادن همسرش را داشته باشد این شرط منتفی شده و بایستی حقوق مالی همسرش را تادیه نماید.

از جمله این حقوق مهریه زن است هر چند به صورت عندالستطاعه در سند ازدواج قید شده باشد.

logo-samandehi