موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

در وکالتنامه وکیل چه مواردی نوشته می شود؟

حدود اختیارات وکیل

در وکالتنامه وکیل حدود اختیارات وی درج می گردد. به یاد داشته باشید که وکالتنامه وکیل صرفاً در دادگاه اعتبار داشته و وکیل دادگستری نمی تواند با توجه به وکالت اخذ شده از موکل به بانک، دفتر اسناد رسمی و... مراجعه نماید و حدود اختیارات موجود در وکالتنامه صرفاً در خصوص اقدامات وکیل در دادگاه می باشد و شامل موارد ذیل می شود:

1- وکالت در مرحله بدوی، اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده 477

2- وکالت در مصالحه و سازش

3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

4- وکالت در تعیین جاعل

5- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور

6- وکالت در توکیل

7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

8- وکالت در دعوای خسارت

9- وکالت در استرداد دادخواست و یا دعوی

10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث

12- وکالت دردعوی متقابل و دفاع در قبال آن

13- وکالت در ادعای اعسار

14 - وکالت در قبول یا رد سوگند

15- درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی، اخذ محکوم به و اسناد و اموال و وجوه ایداعی به نام موکل در صندوق ثبت یا دادگستری و یا در ید اشخاص ثالث

16- شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات.                  

- در صورتی که وکالت مربوط به طلاق باشد وکالت در بذل مهریه- وکالت در اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی- وکالت در مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق- وکالت در قبول بذل مهریه         

البته موارد فوق به صورت کامل درج شده است و امکان دارد در بعضی از موارد با توجه به نوع دعوا و شرایط حاکم به آن یک یا چند از موارد مورد اشاره قید نگردد.

logo-samandehi