موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با وجود سند وکالت بلاعزل چگونه است؟

برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان  و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد ، ابتدا صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین تقسیم نامه تنظیم میشود. صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه واحدهای  مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد  و در صورتمجلس تفکیکی مالکیت بخشهای اختصاصی تعیین نمی شود.

در این صورت اگر کل ملک ، قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد،کل واحدها هم به او تعلق خواهد داشت  و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد ، مثلا دو مالک داشته باشدو قدرالسهم هر کدام سه دانگ باشد همه واحدهای تفکیک شده با همان میزان قدر السهم متعلق به هر دو مالک خواهد بود.

تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق  همه مالک مالکین امضا نشود ، هیچ یک از مالکین مالک شش دانگ نیست . 

برای تنظیم  تقسیم نامه ، مالکین به نسبت قدرالسهم تعدادی یا بخشی از واحدها را ذا انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه تنظیم می شود.

logo-samandehi