موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دفاع در ترک انفاق زن باکره چگونه است؟

سوال را می توان به این صورت نیز طرح نمود که آیا زنی که هنوز باکره است و از شوهر تمکین خاص نمی کند، میتواند شوهر را به اتهام ترک انفاق محکوم کند؟

پاسخ به این سوال در رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 آمده است که مقرر می دارد: ‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌ امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌ از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌ استفاده از اختیار حاصله است مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

مفهوم این رای وحدت رویه آن است که هر چند زن می تواند از حق حبس (عدم برقراری اولین رابطه تا اخذ مهریه حال) استفاده نماید و در مدت استفاده از حق حبس نیز طبق قانون مستحق مهریه می باشد، اما چنانچه مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن تنها می تواند از طریق دعوای حقوقی، حق خود را مطالبه نماید.

زیرا ماده 642 قانون مجازات اسلامی مجازات شوهر را تنها در صورت تمکین زن ممکن دانسته است، و چون مقررات جزایی تفسیر مضیق می شوند نمی توانیم آین حکم را به شرایطی که زن از حق حبس استفاده می کند هم تسری دهیم.

logo-samandehi