موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دفاع در دعوی الزام به تحویل مال غیرمنقول چگونه است؟

دفاع در قبال دعوی الزام به تحويل مبيع (غيرمنقول) بدین شرح است:
در مواردی ممكن است كه فرد يا افرادی در دعوايی دخالت داشته باشند كه خواسته آن، الزام به تحويل مبيع يا الزام به تسليم و تحويل مورد معامله بوده و موضوع خواسته نيز مال غيرمنقول باشد.
اگر خواهان دعوی به استناد مبايعه نامه عادی تنظيمی فی مابين خويش و طرف مقابل مبادرت به طرح دعوی الزام به تحويل و تسليم مبيع يا مورد معامله كرده باشد و مآلاً ما با مطالعه اوراق و محتويات پرونده و بالاخص ضمايم دادخواست تقديمی خواهان، ايراد و اشكالی در خصوص صحت معامله پيدا نكنيم؛ در اين صورت برای دفاع در قبال دعوی مطروحه بايد با تمركز بر نتيجه حكم محكوميت احتمالی صادره در پرونده، در خصوص اين موضوع مبادرت به مناقشه نماييم.
در واقع بايد بر اين نكته اساسی انگشت گذارد كه مادامی كه رقبه موضوع دعوی در تصرف شما به عنوان مالک و دارنده سند رسمی قرار دارد، اجراي حكم محكوميت قابل قرض اصداری در اين پرونده تبعاً ملازمه با قطع تصرفات مشاراليه و ازاله يد شما از رقبه موضوع دعوی دارد و به عبارتی ديگر بايد در اين خصوص به نحوی مبادرت به مناقشه نمود كه ثابت شود مادامی كه يد موكل از ملک موضوع دعوی خلع نشود، مآلاً تحويل مورد معامله به خريدار(خواهان) غير ممكن است و خلع يد شما، مقدمه لازم تحويل مورد معامله به خواهان است و بدين ترتيب از دعوی مطروحه، دفاع مقتضی بعمل آورد.
بدين ترتيب براي دفاع در قبال دعوی الزام به تحويل يا تسليم مورد معامله و خوانده دعوی می توان دفاعی به شرح آتی تدارک ببیند:
«نظر به اينكه رقبه موضوع دعوی تا كنون مطابق با ماده ٢٢ قانون ثبت در دفتر املاک به نام خواهان به ثبت نرسيده  است و خواهان محترم، مالک رسمي پلاک ثبتی متنازع فيه محسوب نمی شود و از طرفي با عنايت به اينكه دعوی الزام به تحويل و تسليم مبيع نتيجتاً ملازمه با خلع يد موكل از پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد و مآلاً به حكايت رأی وحدت رويه شماره ٦٧٢ مورخ ١٣٨٣/١٠/١ هيأت عمومی ديوان عالی كشور، مادامی كه سند رسمی به نام مدعی تنظيم نشده باشد، خلع يد از اموال غيرمنقول، ممكن نيست و طبعاً نتيجه اجرای حكم محكوميت موكل داير بر تحويل مورد معامله، خلع يد مشاراليه از رقبه موضوع دعوی است؛ لذا بديهی است كه دعوی مطروحه به كيفيت حاضر صحيحاً مطرح نشده و خواهان محترم دعوی، می بايست بدواً با طرح دعوی الزام به تنظيم سند رسمی و اجرای مفاد حكم احتمالی صادره له ايشان در آن پرونده، مالكيت خويش بر پلاک ثبتی موضوع دعوی را تثبيت و سپس مبادرت به طرح دعوی الزام به تحويل مورد معامله يا دعوی مقتضی ديگر نمايد، لذا استدعای صدور بر رد دعوی خواهان را دارم.»
اين دفاع اگر چه دفاع قطعی و مطلق منتج به نتيجه نيست و بنا بر جهاتی ممكن است مورد پذيرش دادگاه واقع نشود، اما بهترين دفاعی است كه می توان در قبال دعوی الزام به تحويل مورد معامله طرح و انتظار حصول نتيجه احتمالی از آن را داشت.

logo-samandehi