موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دفاع در دعوی مطالبه وجه الالتزام ناشی از عدم حضور در دفتر خانه چگونه است؟

در مواردی ممکن است که به عنوان خوانده دعوی در پرونده ای دخالت داشته باشیم که موضوع آن مطالبه وجه الالتزام قراردادی بر مبنای توافق طرفین در خصوص حضور در تاریخ معینی در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی مال مورد معامله باشد.
در این موارد حسب روال موجود، ممکن است که طرفین قرارداد، ضمن مبایعه نامه تنظیمی خویش توافق کرده باشند که چنانچه هر یک از خریدار یا فروشنده در تاریخ معینی برای تنظیم سند رسمی و یا پرداخت تتمه ثمن معامله در دفترخانه حاضر نگردد؛ مبلغ معینی را به صورت روزانه و یا به صورت یکجا بعنوان وجه الالتزام به طرف دیگر پرداخت نماید.
معذالک در مواردی نیز ممکن است که طرفین با توافق یکدیگر مبادرت به تغییر تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی کرده و مقرر نمایند که به جای تاریخ معین اولیه در مبایعه نامه، در تاریخی دیگر و مؤخر بر آن تاریخ در همان دفتر خانه یا دفترخانه دیگری حاضر شوند.
حال در صورتی که موکل ما در تاریخی که به عنوان تاریخ مؤخر بر توافق پیشین تعیین شده در دفترخانه حاضر نشود و بدین واسطه، طرف مقابل با طرح دعوی به طرفیت وی، مبادرت به مطالبه وجه الالتزام قراردادی کرده باشد؛ دفاعی به شرح آتی در قبال دعوی مطروحه تدارک خواهیم دید:


" با عنایت به اینکه طرفین با توافق یکدیگر و در واقع با توافقی جدید، تاریخ و زمان حضور در دفترخانه را به تاریخی مؤخر بر تاریخ اولیه تغییر داده اند، لذا قدر مسلم آن است که با توافق جدید و بر مبنای مقررات مادتین 293 و 292 قانون مدنی؛ این توافق منتهی به تبدیل تعهد شده و توافق جدید جانشین و قائم‌مقام قرارداد سابق در این خصوص شده است ولذا با عنایت به اینکه در تبدیل تعهد، تضمینات توافق سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد مگر آنکه طرفین معامله، همان تضمینات یا تضمینات جدیدی را شرط کرده باشند که مع الوصف در مانحن فیه چنین اشتراطی در توافق مؤخر طرفین صورت نگرفته است و از طرفی در صورتیکه حتی شک و تردیدی هم راجع به نفوذ شرط سابق در توافق لاحق بروز نماید باید به اصل کلی که همان عدم وجود تضمینات سابق در توافق لاحق است رجوع کرد؛ لذا دعوی خواهان واهی و اقتضای صدور حکم بر بطلان آن وجود دارد که بدین واسطه استدعای صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را از دادگاه می نماییم "

logo-samandehi