موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دفاع در قبال استناد به قرارداد اصیلی که عمل حقوقی موضوع آن باطل شده چگونه است؟

دفاع در قبال استناد به قرارداد اصیلی که عمل حقوقی موضوع آن باطل شده است بدین نحو است:
در مواردی ممکن است که در یک دعوی حقوقی یا کیفری، از ناحیه طرف دعوی، سندی در قالب قرارداد عادی یا رسمی علیه شما ابراز و ارائه شود که آن سند به شدّت بر سرنوشت نهایی دعوی مطروحه اثر گذار است.

حال در صورتی که سند ابرازی، قراردادی باشد که علی رغم تردید در اصالت امضائآت ذیل آن، عمل حقوقی موضوع آن با رأی قطعی دادگاه دیگری باطل و از درجه اعتبار ساقط شده است؛ در این صورت بدیهی است که در مقام دفاع، نیازی به طرح ادعای جعل یا انکار و تردید (حسب مورد) نیست و حتی اگر طرف مقابل نیز با طرح شائبه هایی که در خصوص اصالت آن سند وجود دارد و یا ارائه رأی قطعی برائت از اتهام جعل مدعی اصالت سند شد و یا دلایلی دایر بر اصالت آن ارائه نمود تا از آن به عنوان دلیل اثباتی خویش استفاده نماید، جای نگرانی وجود ندارد.
در اینگونه موارد برای بی اثر کردن ارائه چنین سندی، دفاعی به شرح ذیل تدارک می بینیم:
به لحاظ ارتباط امور ثبوتی و اثباتی، سند (اعم از عادی یا رسمی) به لحاظ شکل تنظیم آن، به عنوان محل ظهور اراده های طرفین با عمل حقوقی موضوع آن متفاوت و دو امر مجزای از یکدیگرند ولذا صرفنظر از شکل سند، وقتی عمل حقوقی موضوع آن به موجب حکم قطعی دادگاه بی اعتبار شده است، اثبات اصالت امضاء سند حتی در مرجع کیفری نمی تواند بر خلاف دادنامه های قطعی صادره از دادگاه حقوقی، عمل حقوقی موضوع سند را واجد اعتبار نماید. از این رو اصالت سند مورد استناد خواهان/خوانده، تغییری در وضعیت عمل حقوقی موضوع آن که سابقاً ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده است ایجاد نمی کند تا حال استناد به آن در دعوی حاضر بتواند مؤثر واقع شود.
به قلم وکیل سيدمهدی حجتی وكيل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

logo-samandehi