موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط اعمال حق حبس چیست؟

اعمال حق حبس از سوی زن با شرایطی روبرو است از جمله:
مهریه باید حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهریه می‌ تواند كلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.
اگر مهریه موجل (مدت دار) باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهریه خود را مطالبه کند كه زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند و در این شرایط زوجه نمی‌ تواند به حق حبس خود استناد كند.
اما در حالتی كه زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده كند. چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالک مهریه می‌شود.
زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفاء وظایف زناشویی عمل نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه، با میل خود، از زوج تمكین خاص کند، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمكین و سایر وظایف زناشویی ندارد.

بیشتر بدانیم : الزام به تمکین

logo-samandehi