موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شرایط دریافت اجرت المثل برای زن چگونه است؟

مطابق تبصره تبصره ماده 336 قانون مدنی که مقرر می دارد «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده او نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد.
1- به دستور زوج
2- با قصد عدم تبرع انجام داده باشد
3- برای دادگاه نیز ثابت شود
دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»
مواردی که منجر به  تعلق اجرت المثل می گردد عبارتند از:
3- انجام كارهای منزل شرعا به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز و...
4- انجام كارها به دستور زوج و با درخواست او باشد
5- زن براى انجام كارها قصد تبرع نداشته باشد؛ يعنى به خاطر رضای خدا كار انجام نداده باشد. اگرچه واقعيت اين است كه زنان غالبا امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر اين امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت المثل نخواهد بود.

logo-samandehi