موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

شیر بها چیست؟

شيربها كه به عنوان يک سنت در بعضی از مناطق ايران مرسوم است «نه در كل ايران» در قوانين ما هيچ حكمی ندارد یعنی  يک تكليف يا حق قانونی نيست تا بتوان شرايط آن را به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار داد.
با اين حال، اگر بخواهيم اين سنت يا رسم را از همان زاويه و از منظر يک توافق يا قرارداد خصوصي ارزيابی كنيم، به نظر می رسد خانواده دختر حق نداشته باشد مبلغ شيربهايی كه داماد به منظور تامين جهيزيه دختر به آنها می دهد را صرف اموری غير از اين كار كند، به نحوی كه به كيفيت جهيزيه دختر مورد نظر لطمه بخورد.
البته اين نظر را براساس قواعد اخلاق و منطق می گوييم، و گرنه باز هم تاكيد می كنيم كه قانون درباره اصل شيربها حرفی نزده تا بتواند يا بخواهد درباره حواشی آن حكمی بدهد.

logo-samandehi