موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

فرق بین کلاشی و کلاهبرداری چیست؟

فرق بین کلاشی و کلاهبرداری موارد ذیل است:
1- در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصيل وجوه، اموال يا اسناد هست و از اين لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در اين است که در کلاشی تحصيل آگاهانه وجوه يا اموال يا اسناد يا خدمات از ديگری با فريب ولی بدون توسل به وسايل و عمليات متقلبانه قبلی توسط کلاش است. درحاليکه در کلاهبرداری تسليم وجوه يا اموال يا اسناد توسط زيان ديده، بعد از توسل کلاهبردار به عمليات متقلبانه است که علت قبلی است برای تسليم وجوه يا اموال يا اسناد.
2- از مصاديق کلاشی، استفاده از خدمات ديگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرايطی است، مثل امتناع از پرداخت هزينه خدمات بعد از استفاده از آنها درحاليکه در حقوق ايران چنين امری نمی تواند کلاهبرداری باشد.
3- کلاشی موردی جنبه کيفری ندارد ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بيش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کيفر کلاشی است. درحاليکه کلاهبرداری با احراز شرايطی برای بار اول هم قابل مجازات است.
بديهي است، دادگاه برای تحقق جرم کلاشی حرفه ای که مورد نظر قانونگذار است بايد به ارتکاب بيش از دو بار کلاشی که برای احراز حرفه ای شدن ضرورت دارد مطمئن شود.
4- و در بزه  كلاهبرداری بردن مال ديگری بايد محقق گردد اما در بزه  كلاشی همين كه با انجام كلاشی قصد بردن مال را داشته باشد كفايت ميكند، مانند شخصی كه عمداً خود را به اتومبيلها ميزند و اينگونه وانمود ميكند كه تصادف كرده است و راننده را مقصر جلوه ميدهد و از وی در قبال أخذ رضايت پولی طلب ميكند، قبل از دادن پول در صورت شكايت راننده، فرد با حصول شرايط بزه قابل تعقيب خواهد بود.

logo-samandehi