موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

فرق ظهرنویس و ضامن چیست؟

فرق مسئولیت ظهرنویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک و سفته در متفاوت است بدین شرح که مستفاد ازمقررات مواد قانون تجارت و «رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/03/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس چک و سفته تفاوت وجود دارد زیرا :
1- چک و سفته به صرف ظهرنویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهرنویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده چک و سفته از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .
2- شرط استفاده دارنده چک و سفته از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن مواد می باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.
3- ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده چک و سفته مسئولیت تضامنی در قبال دارنده چک و سفته مسئولیت تجاری دارند در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه چک و سفته محکوم می شوند.

logo-samandehi