موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مامورین انتظامی در چه مواردی حق بکارگیری سلاح را دارند؟

طبق ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب دی ماه 1373 نیروهای انتظامی در شرایط  زیر حق استفاده از سلاح را دارند:
1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3- در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .
4- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار  نموده و در حال فرار باشد.
5- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجراء گذاشته خواهد شد. (1)
6-برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ،ستاد ،پاسگاه ،پایگاه ،انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی)
7-برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
8-برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور ،تخریب ،آتش سوزی ،غارت اسناد و اموال ،گروگانگیری و اشغال.
9-برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
10- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی
تبصره 1: در موراد فوق در صورت اقتضای شرایط ،اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2: نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند ،مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3-در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .
4-برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار  نموده و در حال فرار باشد.
5-در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجراء گذاشته خواهد شد.(1)
6- برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ،ستاد ،پاسگاه ،پایگاه ،انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی)
7- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
8- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور ،تخریب ،آتش سوزی ،غارت اسناد و اموال ،گروگانگیری و اشغال.
9- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
10- برای حفظ تأسیسات ،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی
تبصره 1:  در موراد فوق در صورت اقتضای شرایط ،اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2:  نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند ، مجاز به استفاده از سلاح می باشند.

logo-samandehi