موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مجازات فرار از خدمت چیست؟

براساس ماده 59 قانون جرایم نیروی مسلح, کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه درزمان صلح بیش از 15 روز متوالی مرتکب غیب شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب وچنانچه دستگیر شده باشند و به حبس از 3 ماه تا 1 سال و یا 3 ماه و 1 سال اضافه خدمت محکوم میگردند.
همچنین براساس ماده 60 قانون جرایم نیروهای مسلح، کارکنان وظیفه فراری درزمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی نمایند و مشغول خدمت شوند و به ترتیب زیر با انان رفتار میشود:
1- چنانچه برای اولین بارمرتکب فرار ازخدمت شده و ظرف مدت 60 روز از شروع غیبت شخصا خود را معرفی نمایند بدون ارجاع پرونده به موجع قضایی در مقابل هرروزغیبت و فرار 2 روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود این اضافه خدمت بیش از 3 ماه نخواهد بود.
2- چنانچه پس از مدت 60 روز خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از 2 تا 6 ماه محکوم می گردند.
3- چنانچه درزمان جنگ یا بسیج  و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوطه در رزمی و ظرف حدااکثر 2 ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام  آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.
نکته: البته باید به این نکته توجه داشت که قاضی رسیدگی کننده به  پرونده می تواند بر اساس شرایط  خاصی که یک سرباز مرتکب جرم شده است مانند مشکلات خانوادگی، نیاز شدید مالی و... همچنین ندامت سوابق اخلاقی و مذهبی مثبت و حسن شهرت وف قدان سابقه فرار از خدمت و... مجازاتح بس را به جزای نقدی از 1 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال یاا ضافه خدمت از  2 تا 4 ماه تبدیل نماید.

logo-samandehi