موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مجازات فردی که دیگری را کور کند چیست؟

سوال را به نحو دیگری نیز می شود پرسید که آیا اگر شخصی، شخص دیگری را مجبور کند که فردی را کور کند، مجازات می شود؟

هر چند اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب هر چند اجبار به آن امر شده باشد قصاص عضو می شود، اما در جنایت بر عضو، اکراه کننده (شخصی که دیگری را مجبور به انجام جنایت کرده) قصاص عضو می شود.

برای مثال اگر الف، ب را مجبور کند که دست کسی را قطع کند تا دست او را قطع نکند، در این حالت الف قصاص می شود.

ادعای اکراه در جنایت بایستی در دادگاه اثبات شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص «فردی که جنایت بر او واقع شده» مباشر قصاص (فردی که عمل فیزیکی مانند قطع دست را انجام داده) قصاص عضو می شود.

logo-samandehi