موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

مهلت شکایت کیفری از چک چگونه است؟

قانون صدور چک، مهلت شكايت كيفری عليه صادر كننده چک را دو دوره ی 6 ماهه بدین شرح تعیین نموده است:
1- حداكثر تا ۶ ماه پس از تاريخ صدور چک دارنده چک مخیر است آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت چک را دريافت كند و چنانچه  در اين مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه ننماید و مقدمات شكايت را فراهم نكند، اين مهلت از بين رفته و ديگر قابل تعقيب كيفری نيست.
 2- 6 ماه دوم از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت چک است، بدين  شرح كه اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاريخ صدورچک، چک را به بانک برده و در صورت عدم کفایت موجودی در حساب، چک را به صورت عامیانه برگشت زده و یا به اصطلاح حقوقی اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت چک از طرف بانک نماید، از اين تاريخ وی نيز ۶ ماه مهلت انجام شکایت و تعقیب كيفری در خصوص جرم چک بی محل و عدم کفایت موجودی چک را در محاكم دادگستری  خواهد داشت.

logo-samandehi