موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نحوه فروش ملک غیر قابل افراز چگونه است؟

 نحوه رسيدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غير قابل افراز بدین شرح است:
زمانی كه يک ملک قابلیت افراز را نداشته باشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز را تشخيص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع اقدام می گردد:«ملكی كه به موجب تصميم قطعی غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضای هر يک از شركا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود» در پی درخواست فروش از سوی يک يا چند نفر مالكين مشاع، دادگاه صرف يک دستور و اعلام به اجرای احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود.
نكاتی را كه در خصوص رسيدگی دادگاه به اينگونه درخواست ها بايد به آنها توجه نمود بطور خلاصه عبارت است از :
1- دستور فروش ملک غير قابل افراز، با عنايت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه اجرايی قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسی و تعيين وقت رسيدگی و صدور حكم نيست زيرا مانند درخواست اجرای حكم است.
2- تصميمی كه  دادگاه دربرابر اينگونه در خواست ها اتخاذ می نمايد در قالب حكم يا قرار نيست، بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگی آيين دادرسی مدنی نمی باشد قابل تجديدنظر خواهی و فرجام خواهی نمی باشد.
اداره حقوقی دادگستری در نظريه شماره 455/7-1366/12/08 چنين اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 1357/08/22 ،ملک مشاعی كه در مرجع ثبتی غير قابل افراز تشخيص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود فلذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در مرحله اجرا واحد اجرای احكام می تواند برای تعيين حدود اربعه و قيمت پايه و تنظيم كروكی وغيره رأساً اقدام نمايد.
3- دستور فروش ملک غير قابل افراز فاقد اعتبار قضيه محكوم بها است.
4- در رسيدگی به تقاضای فروش ملک غير قابل افراز چنانچه تشريفات آيين دادرسی مدنی رعايت گردد يک تخلف انتظامی محسوب می گردد.
5- دستور فروش، نظر به اينكه حكم نمی باشد بنابراين مستلزم تقاضای صدور اجرائيه نمی باشد و صرف تقاضای اجرای حكم از ناحيه احدی از شركا كافی به نظر می رسد.
 6- واحد اجرای احكام مدنی پس از وصول درخواست و ثبت آن طبق ماده 5 قانون افراز و مواد 9 و 10 آيين نامه قانون افراز مكلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.

logo-samandehi