موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نمونه توافق، طلاق توافقی چگونه است؟

نمونه توافق، طلاق توافقی بدین شرح است:
در طلاق توافقی، طرفین می توانند به صورت توافقی نسبت به موضوعات مورد اختلاف تعیین تکلیف نموده و در صورتی که در حکم دادگاه قید گردد، رسمیت می یابد و هرگاه بر اساس توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر گردد، و به هر دلیلی از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که در گواهی عدم امکان سازش و طبق توافقات قبلی، رسمیت یافته است، ملغی می گردد.
نمونه توافق طلاق توافقی
                                                                            بنام خدا
قرارداد حاضر فی مابین آقای.. فرزند... به شماره شناسنامه... و شماره ملی.. به نشانی... و شماره تماس.. و سرکار خانم... فرزند... به شماره شناسنامه... و شماره ملی... به نشانی... به شرح مواد آتی منعقد گردید.
1- سرکار خانم...... تعداد..... سکه از مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به آقای..... بذل می نماید و حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط می نماید.
توافق گردید آقای..... جمعاً مبلغ..... به سرکار خانم..... به عنوان مهریه/ نفقه/ اجرت المثل «عنوان دقیق حقوق مالی که مقرر است به زوجه پرداخت شود» پرداخت نماید که مبلغ...... به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج وطلاق و ماهیانه مبلغ..... به شماره حساب/ شماره کارت..... واریز نماید.
نکته- بذل مهریه می تواند نسبت به تمام آن باشد و یا بخشی از آن و زوجه الزامی به بذل کلمهریه خود در قبال اجرای صیغه طلاق ندارد.
2- سرکار خانم... جهیزیه خود را مسترد نموده/ مسترد می نماید/ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد/ مبلغ.... بابت جهیزیه و در قبال اجرای صیغه طلاق می گیرد.
3- سرکار خانم.... در خصوص نفقه گذشته، حال و آینده و همچنین در خصوص اجرت المثل، و در قبال اجرای صیغه طلاق ادعایی ندارد/ نفقه خود را به مبلغ.... طبق پرنده کلاسه.... دریافت می نماید/ نفقه و اجرت المثل خود را دریافت نموده و پس از اجرای صیغه طلاق ادعایی در این خصوص ندارد.
4- در خصوص فرزندان مشترک به نام های..... و.....، فرزندان تحت حضانت پدر/ مادر می باشند و می توانند در هر هفته در روزهای 5 شنبه و جمعه یا... از ساعت..... الی..... با پدر/ مادر خود در ...... ملاقات داشته باشند.
5- نفقه فرزندان طبق توافق برای هرکدام مبلغ...... و جمعاً..... تعیین گردید که با توجه به شرایط موجود در هر سال 10 درصد به مبلغ اضافه می گردد و آقای..... مکلف است در هر ماه این مبلغ را از طریق کارت به کارت به شماره کارت ............. و یا از طریق بانک به شماره حساب........ واریز نماید، ادعای پرداخت از سوی آقا بدون وجود فیش پذیرفته شده نیست.
نکته- در خصوص افزایش نفقه نیز می توان یک شخص مشخص را به عنوان داور مشخص نمود.
6- طرفین در قبال اجرای صیغه طلاق کلیه پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه نسبت به یکدیگر را در قبال اجرای صیغه طلاق مختومه می نمایند. «نام برده شود به اضافه شماره پرونده و شعبه»
امضاء و اثر انگشت زوج                                                                                      امضاء و اثر انگشت زوجه
امضاء شاهد                                                                                                    امضاء شاهد
موسسه حقوقی داداوران نستوه

logo-samandehi