موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

چه مدارکی برای شکایت از قاضی مورد نیاز است؟

برای شکایت از قاضی چنانچه موضوع مورد شکایت تخلف انتظامی محسوب گردد در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات می باشد و مدارک مورد نیاز عبارت است از:

1- اصل و کپی مدارک شناسایی «ترجیحاً کارت ملی»

2- تنظیم شکواییه به اضافه امضاء آن

3- در صورت وجود شهود ضمن تنظیم صورتجلسه در محل امضا آنان نیز اخذ گردد

4- اوراق پرونده که موید تخلف انتظامی قاضی می باشد.

5- مبلغ 30 هزار تومان جهت  ابطال تمبر مالیاتی

برای شکایت از قاضی در دادسرای کارکنان دولت چنانچه موضوع دارای وصف کیفری باشد مدارک مورد نیاز عبارت است از:

1- اصل شکواییه به اضافه امضا

2- اصل و کپی کارت ملی

3- شهادت شهود در صورت وجود شاهد

logo-samandehi