موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

چگونه تأمین خواسته بدون تودیع خسارت بگیریم؟

گرفتن تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نیز میسر است بدین شرح:
1- دعوا مستند به سند رسمی باشد در اینجا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی است.
2- در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته نیز صدور قرار تأمین خواسته را بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی می نماید.

logo-samandehi