موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

چگونه حکم رشد بگیریم؟

اطفال بر اساس قانون و به دلیل صغر، حق دخل و تصرف در امور خود را ندارند، کودکی که به سن بلوغ رسیده است می تواند در امور غیر مالی خود دخل و تصرف کند زیرا حق دخل و تصرف در امور غیر مالی به محض حدوث بلوغ برای شخص ایجاد می گردد، اما انجام هر گونه عمل مالی توسط او نافذ نیست و برای انجام امور مالی، کودک بایستی از دادگاه حکم رشد دریافت نماید.

فرد برای دریافت حکم رشد، بایستی دادخواست تقاضای صدور حکم رشد را به دادگاه تقدیم کند.دادگاه تقاضای خواهان را بررسی کرده وبا انجام تحقیقات لازم اعم از تحقیقات محلی و نظر پزشک و کارشناس اقدام به صدور حکم رشد می نماید. برای صدور حکم به رشد فرد، رشید بودن و تفکیک ضرر از منفعت و موارد دیگری بررسی خواهند شد. تقاضای صدور حکم رشد منوط به رسیدن سن خاصی می باشد.

logo-samandehi