موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

ظهرنویسی در اسناد تجاری

 ظهرنویسی در اسناد تجاری «چک و سفته» چگونه است؟
ظهرنویس کیست و اسناد تجاری «چک و سفته» چیست؟
آیا میدانید ظهر نویسی در اسناد تجاری«چک و سفته» چیست؟
آیا میدانید امضاء اسناد تجاری«چک و سفته» به عنوان ظهر نویسی نیز وجود دارد؟
آیا در خصوص مسئولیت قانونی امضاء کننده و یا ظهرنویس در اسناد تجاری«چک و سفته» میدانید؟
با پیشرفت جوامع بشری و روابط اشخاص اسناد تجاری «چک و سفته» به وجود آمد و ظهر نویسی شکل گرفت، اما ظهر نویسی از ابتدا بدین شکل رایج امروزی در اسناد تجاری «چک و سفته» وجود نداشت و گذر زمان شکل جدیدی به اسناد تجاری «چک و سفته» و آثار حقوقی آن مثل ظهر نویسی داد ولی با همه این اوصاف هنوز هم اشخاصی هستند که نمیدانند اسناد تجاری «چک و سفته» چیست و ظهر نویس کیست به همین علت مقاله پیش رو توسط وکلای  گروه وکلای نستوه و موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده شده تا در خصوص اسناد تجاری «چک و سفته» و یکی از آثار آن یعنی ظهر نویسی به اختصار مطالبی را عنوان نماید.
درباره ظهر نویسی اسناد تجاری « چک و سفته» بدانیم...
با بررسی در فرهنگ لغت ظهر به معنای پشت آمده است و در تعریفی ظهرنويسی و يا پشت نويسی عبارت است از اينكه دارنده سند تجاری«چک و سفته» مطالبی را كه حکایت دارد از آثار حقوقی و منظور ظهرنویس از نوشتن که به چه دلیل « انتقال، ضمانت و...» در پشت سند می نویسد و امضاء می كند و به عبارت دیگر ظهرنويسی آن است كه دارنده سند تجاری «چک و سفته» به موجب آن دستور می دهد تا مبلغ مشخص و مندرج در سند تجاری «چک و سفته» به ديگری پرداخت شود.
شرايط کلی در ظهرنويسی اسناد تجاری «چک و سفته»:
به طور کلی در ظهرنويسی شرایطی وجود دارد که به دو دسته یعنی شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می شود.
در خصوص شرايط شكلی می توان همان موارد موجود در ماده 246 قانون تجارت را دانست که در ذیل مختصر بدان اشاره میگردد.
نکته 1- ظهرنويسی می تواند فاقد تاريخ باشد يعنی اینکه تاريخ در ظهرنويسی از شرايط اختياری سند تجاری «چک و سفته» است ولیکن دارای آثاری است از جمله تشخيص اهليت ظهرنويسان و منتقل اليه به هنگام ظهرنويسی و هم چنين ظهرنويسی بايستی به صورت كتبی باشد.
نکته 2- این که ظهرنويسی در سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی میسر است.
ماده 246 قانون تجارت: «برای ظهرنويسی فقط امضای ظهرنويس را كافی دانست است و نيازی به درج عبارت ديگر ندانسته»
مستند به همین ماده ظهرنويسی می بایست همراه با امضا باشد ولی طبق نظر مشهور و همچنین مطابق عقل و عرف تجاری زمانی که عمل صدور می تواند با مهر يا امضا باشد، ظهرنويسی می تواند امکان آن را داشته که با مهر صورت پذیرد.
اين موضوع فقط در قانون تجارت و نسبت به برات مطرح می باشد و در چک به صراحت قانون فقط امضاء معتبراست.
انواع ظهرنويسی در اسناد تجاری «چک و سفته»
ظهرنويسی در اسناد تجاری «چک و سفته» در یک تقسیم بندی شامل:
1- ظهرنویسی اسناد تجاری «چک و سفته» برای انتقال
2- ظهرنویسی اسناد تجاری «چک و سفته» برای وكالت
3- ظهرنویسی اسناد تجاری «چک و سفته» برای ضمانت
4- ظهرنویسی اسناد تجاری «چک و سفته» برای....
ظهرنويسی اسناد تجاری «چک و سفته» برای انتقال :
ظهرنويسی به طور کلی حکایت از انتقال سند تجاری «چک و سفته» دارد و اینکه انتقال سند تجاری  «چک و سفته» می تواند فاقد تشريفات خاص و به محض امضاء دارنده و نیز میتواند به صورت قبض و اقباض نیز صورت بگیرد و همچنین بعضاً می تواند به صورت قهری به گردش درآید.
ظهرنويسی اسناد تجاری «چک و سفته» به عنوان وكالت:
در وکالت فرد به نيابت از سوی دیگری عمل می كند و سند تجاری «چک و سفته» را از سوی ديگری ظهرنويسی کرده  و وجه سند تجارتی «چک و سفته» را میگیرد که مسلماً متعلق به موكل است.
ظهرنويسی اسناد تجاری «چک و سفته» برای ضمانت:
در خصوص شخص ثالثی که ظهر سند تجارتی «چک و سفته» را امضاء می كند گفتنی است که عمل او حكایت از انتقال سند نيست ولیکن با كسی كه از او ضمانت كرده است، مسئوليت تضامنی نسبت به پرداخت مبلغ سند تجاری «چک و سفته» را دارد.
مسئوليت ضامن و مدت ضمانت در اسناد تجاری «چک و سفته»:
برای بررسی دقیق  این موضوع بايستی به درستی تفکیک نمود که مضمون عنه ضامنین چه كسانی هستند..؟
چنانچه مضمون عنه ضامنین برات گير، صادر كننده سفته يا چک باشد آن طور كه برای مراجعه به اين مسئولان مورد اشاره رعايت مواعد شرط نيست و برای مراجعه به ضامنین آنها نيز رعايت مواعد شرط نيست که در این خصوص نیز رأی وحدت رويه مورخ 1374 تأیید کننده همین موضوع می باشد كه برای مراجعه به ضامن مديون اصلی رعايت مواعد مقرر در مواد 280 و 286 و 287 و 274 قانون تجارت الزامی نيست.
فايده عملی تشخيص ضامن از ظهرنويس در اسناد تجاری «چک و سفته»:
به طور کلی برای مراجعه به ضامن بعد از سر رسید رعايت مواعد شرطنبوده و نیست و حال آنكه برای مراجعه به ظهرنويس رعايت مواعد یکی از شروط اصلی  است و در این جا منظور از ضامن می تواند بر حسب مفهوم ضامن ظهرنويس و یا ضامن صادر كننده باشد.
وکیل دادگستری استخدام مراجع دولتی نیست چرا که وکیل استقلال دارد نسبت به کارکنان قضاء و این استقلال وکلا باعث شده است تا در پرونده های مطروحه وکلای دادگستری بدون تشد خاطر و آزادانه نسبت به دفاع از موکل بپردازند و گفتنی است وکیل دادگستری حقوق بگیر هیچ مرجع دولتی نیست و نیاز ندارد برای اینکه حقوق و مزایایش کم نشود در دارسی وکیل از دفاع خود بکاهد بیایید برای آینده ای روشن به وکلای دادگستری بخاطر خودمان ارزشی بیشتر بدهیم و به وکیل دادگستری اعتماد کنیم چرا که وکیل دادگستری امین شماست و وجود وکیل دادگستری در دعاوی باعث دلگرمی خواهد بود و وکیل دادگستری امین شماست، موسسه حقوقی دادآوران نستوه توسط وکلای پایه یک دادگستری و دارای پروانه وکالت معتبر از کانون وکلای دادگستری به ثبت رسیده است.

logo-samandehi