موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعتراض به حدود ارتفاقی ملک

اعتراضات ثبتی دارای چه آثاری است؟
برای اعتراضات ثبتی چه بایست انجام داد؟
آیا اعتراضات ثبتی دارای احکام خاصی است؟
مراحل اعتراض به حدود ارتفاقی ملک چیست؟
مدارک اعتراض به حدود ارتفاقی ملک چیست؟
نحوه اعتراض به حدود ارتفاقی ملک چگونه است؟
شرایط اعتراض به حدود ارتفاقی ملک چگونه است؟
در مقالات قبلی منتشره در همین سایت با عنوان اعتراض به ثبت ملک و نیز اعتراض به حدود ملک مطالب ارزنده ای تقدیم گردید در این مقاله با عنوان اعتراضات ثبتی و احکام آن «3» و در ادامه 2 مقاله قبلی مطالب ارزنده ای از سوی وکیل پایه یک دادگستری و از سوی گروه وکلای نستوه ارائه می گردد.
درباره اعتراض به حدود ارتفاقی ملک بدانیم...
درمقاله اول با عنوان اعتراض به ثبت ملک در خصوص اعتراضات در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم  و هر کدام به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار می گیرد.
1- اعتراض به ثبت ملک
2- اعتراض به حدود ملک
3- اعتراض به حدود ارتفاقی ملک
مورد اول و دوم تعریف و در ادامه...
3- اعتراض بر حدود ارتفاقی املاک:
اشخاصی که مدعی حق ارتفاق در ملک مورد تقاضای ثبت و نیز متقاضی ثبتی که در تحدید حدود خود و یا نماینده اش حضور نداشته است و ملک مطابق با اظهارات مجاورین تحدید شده باشد و به طور کلی اینگونه اعتراضات در فرجه قانونی و ظرف مهلت 30 روز از تنظیم صورت مجلس تعیین حدود می توان اعتراض نمود.
مطابق با قاعده کلیه اعتراض های ثبتی می بایست به دادگاه صالح ارسال گردد ولی در این خصوص استثنائاتی وجود دارد بدین شرح:
1- زمانی که اعتراض خارج از موعد صورت گرفته باشد.
2- زمانی که اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی باشد.
3- زمانی که اعتراض به حدود، توسط غیر مجاور صورت گرفته باشد.
4- زمانی که معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر نماید.
تجدید دادخواست اعتراض:
به معترض به ثبت ملک در دو صورت اجازه داده شده است به صورت مستقیم به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادخواست خود را تقدیم دارد، هر چند دادخواست مجدد خارج از فرجه قانونی و مهلت 90 روز و 30 روز باشد بدین شرح:
الف: در مواردی که به علت عدم حضور خواهان قرار ابطال دادخواست صادر گردیده باشد.
ب: در مواردی که قرار رد دعوا به علت نقص دادخواست صادر شده باشد.
در این موارد و از تاریخ ابلاغ قرار، به معترض ثبت فقط می تواند ظرف مهلت 10 روز برای یک نوبت دادخواست مجدد ارائه نماید.
اثر انقضاء مدت اعتراض:
پس از پایان مهلت اعتراض دیگر هیچ ادعایی مبنی بر تضییع حق از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد و به نوعی حق اعتراض ساقط می گردد.
فوت معترض به ثبت ملک:
در صورتی که شخص معترض به ثبت ملک فوت نماید و معترض علیه نیز نتواند تمام و یا بعضی از وراث را معرفی نماید بدین شرح اقدام می گردد:
الف: در مواردی که نتواند هیچ یک از ورثه را معرفی نماید در این خصوص دادگاه مراتب را به دادستان اعلام می دارد که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم اقدام و دعوا تعقیب گردد و علاوه بر این، موضوع و جریان دعوا 3 دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا روزنامه محلی آگهی و چنانچه ظرف 90 روز از انتشار آخرین آگهی، دعوا تعقیب نگردد قرار سقوط دعوا صادر می شود.
ب: در مواردی که نتواند بعضی از ورثه را معرفی نماید در این خصوص دادگاه به وراث شناخته شده اخطار می کند چنانچه در مقام تعقیب می باشند ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تعقیب مبادرت نمایند در غیر این صورت قرار سقوط دعوا صادر می گردد.
خلاصه ای از اقدامات مربوط به اعتراضات ملک:
1- اداره ثبت مکلف است در آگهی های نوبتی و تحدید حدود اعلام نماید که اعتراض کتبی به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می نماید تسلیم گرداد و اعتراض کننده ظرف مدت 1 ماه از تاریخ اعتراض به ثبت ملک، دادخواست به مرجع صالح قضایی تقدیم نماید و گواهی آن را به اداره ثبت تحویل نماید.
2- اداره ثبت مکلف است هر گونه اعتراض در فرجه قانونی و یا خارج از آن را دریافت نماید.
3- اگر اعتراض به ثبت خارج از مهلت باشد، مسئول مربوطه می بایست نظر خود را مبنی بر خارج از مدت بودن در برگ اعتراض قید گرداند و در صورت تأیید مسئول ثبت، اعتراض مردود اعلام می شود و عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه میابد.
4- معترض به ثبت مکلف است ضمن اعتراض در فرجه قانونی که به اداره ثبت تحویل می گردد ظرف مدت 1 ماه نیز از تاریخ اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم نماید و گواهی آن را به اداره ثبت تحویل نماید.
5- چنانچه معترض به ثبت در فرجه قانونی اقدام به تقدیم دادخواست ننماید، متقاضی ثبت ملک و یا قائم مقام قانونی او می تواند گواهی عدم تقدیم دادخواست را از دادگاه صالح دریافت و به اداره ثبت تسلیم و عملیات ثبت ادامه یابد.
6- در آخر چنانچه بر دادگاه صالح احراز گردد که اعتراض به ثبت ملک  در مدت قانونی بوده است رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ می نماید.
امور ثبت تخصصی است پس وکیل یا وکلای دادگستری که در این حیطه مشغول می باشند، وکیل یا وکلای دادگستری متخصص در امور ثبت می باشند ولی به یاد داشته باشید در کشور عزیزمان ایران در خصوص وکیل دادگستری تقسیم بندی وجود ندارد و وکیل یا وکلای دادگستری می توانند در کلیه پرونده ها شرکت داشته باشند فارغ از تخصص وکیل دادگستری ولی در این میان هستند وکیل یا وکلای دادگستری که فقط تخصص مربوط به خود را انجام می دهند همانند وکیل متخصص در امور خانواده، وکیل متخصص در امور ثبت، وکیل متخصص در امور کیفری، وکیل متخصص در امور حقوقی و وکیل متخصص در دیگر امور پس برای داشتن وکیل متخصص در امور وکالتی خود هم اکنون با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi