موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

هیأت نظارت در ثبت

نقش هیأت نظارت در  ثبت چیست؟
آیا هیأت نظارت در  ثبت جایگاهی دارد؟
نقش هیأت نظارت در ثبت شامل چه مواردی است؟
هیأت نظارت در ثبت با چه رویکردی اقدام می نماید؟
اختلافات و اشتباهات ثبتی از جمله مواردی است که شاید عده ای از افراد با آن برخورد داشته باشند و یا اینکه اختلافات و اشتباهات ثبتی در حال حاضر گریبان گیر آنها باشد و شاید عده ای تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص اختلافات و اشتباهات ثبتی می باشند، مقاله تهیه شده در خصوص نقش هیات نظارت در ثبت از سوی گروه وکلای نستوه که توسط وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده است را در سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه مطالعه نمایید تا نقش هیأت نظارت در ثبت بدانید.
درباره هیأت نظارت ثبت بدانیم :
در جریان عملیات ثبت ملک، این امکان وجود دارد که فی ما بین اداره ثبت و اشخاص، اختلافاتی حادث گردد و یا اینکه در خصوص موضوع اشتباهاتی در ثبت املاک یا اسناد رخ دهد، حال رفع تنازع در این موارد را چطور و چگونه بایستی انجام داد..؟
گفتنی است در این موضوعات 2 حالت قابل تصور است بدین شرح:
1- رسیدگی به موارد فوق با هیأت نظارت است.
2- در مواردی که رأی هیأت نظارت قابلیت اعتراض را داد مرجع تجدید نظر شورای عالی ثبت خواهد بود.
در مقاله پیش رو هیأت نظارت به صورت کامل و در مقاله بعدی در همین سایت شورای عالی ثبت برای علاقه مندان ارائه می گردد.
1- هیأت نظارت: جهت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک هیأتی با نام هیأت نظارت در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود، هیأت نظارت با عضویت رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می گردد البته گفتنی است برای هیأت نظارت یک عضو علی البدل نیز در نظر گرفته شده است که از قضات دادگستری و یا کارمندان ثبت مرکز استان می باشد که از طرف وزیر دادگستری تعیین می گردد.
وظیفه هیأت نظارت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی همان استان است.
نحوه تشکیل هیأت نظارت و اعضای آن: به طور کلی هیأت نظارت تشکیل می شود از:
1- دو قاضی که از قضات دادگاه تجدید نظر استان می باشند.
2- رئیس ثبت استان یا قائم مقام او «معاون یا کفیل ثبت منطقه»
مکان تشکیل هیأت نظارت: به طور کلی مکان تشکیل هیأت نظارت را می توان مرکز هر استان دانست، با این توضیح که تشکیل هیأت نظارت در شهرستان ها وجاهت قانونی نخواهد داشت.
هیأت نظارت صلاحیتی محلی در هر استان داشته و نمی تواند اختلافات و اشتباهات مربوط به حوزه قضایی خارج از استان را رسیدگی نماید.
چه مواردی در صلاحیت هیأت نظارت وجود دارد؟
بیشترین صلاحیت هیات نظارت رسیدگی به اختلافات ثبتی و اشتباهات و اشکالات ثبتی است که در این راستا هر عنوان جداگانه توضیح داده می شود:
الف- اختلافات ثبتی:  1- همیشه در اختلافات ثبتی یک طرف اداره ثبت و طرف دیگر بایستی اشخاص باشند.  2- اختلافات ثبتی ممکن است مبنی بر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت باشد و یا اعتراض به نظر رئیس ثبت در مواردی که این اختیار را در قانون پیش بینی کرده است.
ب- اشتباهات ثبتی:  1- اشتباهات ثبتی ممکن است در مرحله قبول تقاضای ثبت باشد.  2- اشتباهات ثبتی ممکن است در حین عملیات مقدماتی ثبت باشد.  3- اشتباهات ثبتی ممکن است در ثبت ملک و صدور سند مالکیت باشد.  4- اشتباهات ثبتی ممکن است درجریان تفکیک املاک واقع شود.
ج- اشکالات ثبتی: 1- اشکالات ثبتی ممکن است قبل از تنظیم سند رخ دهد.    2- اشکالات ثبتی ممکن است بعد از تنظیم سند رخ دهد.
چه مواردی که در صلاحیت هیأت نظارت است: 1- نسبت به اعتراض هایی که بعد از تصویب ماده 20 قانون ثبت به عمل آمده است چنانچه اعتراضی بر حدود از طرف غیر مجاور و یا... رخ دهد و متعاقب آن معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر نماید، در این صورت رئیس اداره ثبت مربوطه نظر خود را در خصوص بی اثر بودن اعتراض اعلام میدارد که در این خصوص معترض می تواند ظرف مهلت و فرجه قانونی 10 روز از تاریخ ابلاغ نظر به هیأت نظارت شکایت کند، نظر هیأت نظارت قطعی است.
2- در موارد ذکر شده در بند 1 ماده 25 قانون ثبت مصوب 1351/10/18 که بند مذکور مقرر داشته: «چنانچه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرش تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت رخ دهد و... رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت، با هیأت نظارت است.
3- در مورد اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت، واقع شود و قبل از ثبت در دفتر املاک مورد توجه قرار گیرد و هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباه موثری واقع شده است... اصلاح می گردد.
4- اشتباهات قلمی که این اشتباهات صرفاً به علت بی توجهی و بی دقتی نویسنده سند مالکیت در موقع ثبت ملک رخ می دهد و... هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک را صادر خواهد کرد.
5- اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه واقع نشده و پس از ثبت ملک مورد توجه قرار گیرد، هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز موضوع و... دستور رفع اشتباه و اصلاح را صادر می نماید.
6- اتخاذ تصمیم در خصوص تعارض و یا عدم تعارض اسناد مالکیت که با هیات نظارت است و تحت همین عنوان مقاله ای در همین سایت برای علاقه مندان موجود است.
7- رسیدگی و رفع اشتباه در عملیات تفکیکی را یکی دیگر از موارد صلاحیت هیأت نظارت می توان دانست که مطابق بند 6 ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی و رفع اشتباهاتی که در عملیات تفکیکی رخ داده است و منجر به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود را با هیأت نظارت دانسته است و البته مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی وارد نسازد .
نکته- در صورتی که رفع اشتباه خللی به حق کسی وارد سازد تعیین تکلیف موضوع از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
8- اشکالات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد، که این اشتباه و اشکال و یا اختلافات پس از تنظیم سند و رفع آن با هیأت نظارت است.
9- شکایت از اجرائیه های ثبتی با هیأت نظارت است که البته در خصوص اجرائیه های ثبتی دو حالت قابل تصور است بدین شرح که:
الف: شکایت از دستور اجرای سند رسمی یا شکایت از اجرائیه ای که شاکی مدعی می باشد اجرائیه خلاف قانون است در این خصوص مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه عمومی حقوقی محلی است که دستور اجرا را در حوزه آن دادگاه صادر شده است و شاکی می بایست با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال اجرائیه نماید.
ب: شکایت از عملیات مأمورین اجرا که در این خصوص شاکی نسبت به صدور اجرائیه اعتراضی ندارد ولی مدعی است مأمور اجرا مثلاً اتومبیل وی را بر خلاف مقررات توقیف نموده است که در این خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض رئیس اداره ثبت محل است که شاکی می بایست دلائل خود را با ارائه مدارک به رئیس اداره ثبت تسلیم نماید و رئیس اداره ثبت مکلف به رسیدگی فوری و اعلام رأی مستدل می باشد، پس از ابلاغ نظر ریاست ثبت شاکی اگر معترض باشد می تواند ظرف مهلت و فرجه قانونی 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و هیأت نظارت تسلیم نماید.
وکیل یا وکلای دادگستری را باید متخصصان امور وکالت دانست و بایستی افراد در جامعه برای موضوعات تخصصی به متخصصان حوزه مربوطه مراجعه نمایند، وکیل دادگستری شخصی است که پروانه وکالت خود را از سوی کانون وکلای دادگستری دریافت نموده اند، وکلای دادگستری را امین بدانید و وکیل دادگستری را الزامی در دادگاه ها و پرونده های خود بدانید چرا که حضور وکیل دادگستری در پرونده می تواند اطمینان و آرامش را به شما و خانواده هایتان هدیه دهد و این وکیل دادگستری است که تضمین کننده دادرسی عادلانه می باشد، برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

logo-samandehi