موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعتراض به عملیات اجرایی

اعتراض به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باشد. جالب است بدانید اعتراض به عملیات اجرایی دارای شرایطی می باشد که بدان اشاره می گردد. در صورت عدم رعایت شرایط مقرر جهت اعتراض به عملیات اجرایی می تواند موجبات شکست در پرونده و حتی ورود ضرر را فراهم نماید. عدم اطلاع کافی از نحوه اعتراض به عملیات اجرایی یکی از دغدغه افرادی است که به دفتر وکیل مراجعه می نمایند. برای اطلاع از شرایط اعتراض به عملیات اجرایی مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تحت عنوان اعتراض به عملیات اجرایی که توسط تیم این موسسه (گروه وکلای نستوه) به رشته تحریر درآمده است را می توانید مطالعه نمایید.

سئوال هایی که ممکن است در این زمینه پرسیده شوند عبارتند از : نحوه اعتراض به عملیات اجرایی چگونه است؟ منظور از اعتراض به عملیات اجرایی چیست؟ اعتراض به عملیات اجرایی یا همان اعتراض ثالث اجرایی بر اساس چه دلایل و مدارکی به طرح می گردد؟ مرجع رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی کجاست؟ شرایط اعتراض به عملیات اجرایی چگونه است؟ چه کسی حق دارد نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید؟ اعتراض به عملیات اجرایی به طرفیت چه کسانی مطرح می گردد؟ مدارک اعتراض به عملیات اجرایی چیست؟ قرار توقیف عملیات اجرایی تحت چه شرایطی صادر می گردد؟

در این مطلب به شرح و بیان اعتراض به عملیات اجرایی یا همان اعتراض ثالث اجرایی خواهیم پرداخت. اعتراض به عملیات اجرایی یکی از طرق اعتراضی در مرحله اجرای احکام حقوقی می باشد که مقررات آن در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی گردیده است. برای کسب آگاهی از چگونگی طرح اعتراض ثالث اجرایی با ما همراه باشید.

اعتراض به عملیات اجرایی یا همان اعتراض ثالث اجرایی در چه مواردی به عمل می آید؟

پس از صدور حکم و قطعیت آن به درخواست محکوم له مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پرونده اجرایی تشکیل می گردد. با این توضیح که این امکان وجود دارد، در مرحله اجرای حکم مالی اعم از منقول یا غیر منقول از محکوم علیه توقیف شده تا محکوم به از محل آن استیفاء و پرداخت گردد. در این مرحله و چنانچه مال شخص ثالث بر اثر اشتباه به جای مال محکوم علیه توقیف گردد، شخص ثالث می تواند از طریق اعتراض به عملیات اجرایی یا همان اعتراض ثالث اجرایی درخواست رفع توقیف مال خود را بنماید.  

با ذکر مثالی موضوع را روشن می نماییم :

شخص الف در مقام خواهان شخص ب را محکوم به پرداخت وجه معینی بابت دین می نماید. پس از صدور حکم قطعی و جری تشریفات قانونی پرونده اجرایی تشکیل می گردد. در صورتی که در مرحله اجرا اتومبیل شخص ج به جای مال محکوم علیه توقیف گردد، شخص ج می تواند از طریق اعتراض ثالث اجرایی نسبت به رفع توقیف مال خود اقدام نماید.

در فرضی دیگر این امکان وجود دارد، مال توقیفی سابقاً به شخص ثالث منتقل گردیده باشد. برای مثال محکوم علیه مدت ها پیش از طریق سند عادی مال را به شخص ثالثی منتقل نموده و پس از توقیف مال شخص ثالث به عنوان خریدار و مالک نسبت به توقیف مال اعتراض می نماید. پس همانطور که ملاحظه گردید؛ اعتراض ثالث اجرایی شیوه ای از اعتراض برای اصلاح اشتباهات مربوط به عملیات اجرای حکم می باشد.

اعتراض به عملیات اجرایی یا همان اعتراض ثالث اجرایی بر اساس چه دلایل و مدارکی به طرح می گردد؟

در فوق با مفهوم اعتراض به عملیات اجرا یا همان اعتراض ثالث اجرایی آشنا شدیم. حال باید ببینیم اعتراض به عملیات اجرایی بر اساس چه دلایل و مدارکی به عمل می آید؟

فرض نمایید؛ دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، شخص ب را محکوم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان در حق خواهان نماید. پس از قطعیت حکم و تشکیل پرونده اجرایی آپارتمان متعلق به شخص ثالث به جای مال محکوم علیه توقیف گردد. در اینجا شخص ثالث می تواند با ارائه دلایل و مدارک مالکیت خود که می تواند سند عادی یا سند رسمی باشد نسبت به  اعتراض ثالث اجرایی اقدام نماید. مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اگر مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود. اما در صورتی که مستند دعوی غیر از حکم قطعی یا سند رسمی باشد؛ مثلاً سند عادی باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

اعتراض به عملیات اجرایی به طرفیت چه کسانی مطرح می گردد؟

اعتراض به عملیات اجرایی یا همان اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض صورت می گیرد. توصیه و تاکید می کنیم؛ تمامی اصحاب دعوی منتج به رای موضوع اعتراض، به عنوان خوانده تصریح و معرفی گردند.

چه کسی حق دارد نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید؟

خاطرنشان می شود، صرفاً اشخاص ثالثی که مال آن ها اشتباها توقیف گردیده است حق اعتراض نسبت به عملیات اجرایی را دارا می باشند. بنابراین محکوم له و محکوم علیه چون ثالث محسوب نمی شوند پس حق اعتراض به عملیات اجرایی یا اعتراض ثالث اجرایی را نخواهند داشت.

مرجع رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی کجاست؟

برابر با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه نخستین است که رای زیر نظر آن اجرا می شود.

قرار توقیف عملیات اجرایی تحت چه شرایطی صادر می گردد؟

مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست اعتراض به عملیات اجرایی خود را ثبت  نمایید. توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد. وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. گروه وکلای نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات مشاوره یا وکالتی ما در دعاوی مربوط به اعتراض ثالث اجرایی تماس بگیرید.

logo-samandehi