موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعسار چیست ؟

اعسار  چیست ؟

اعسار چیست؟

احتمالا بریتان سئوالاتی در زمینه اعسار برایتان پیش خواهد آمد ، مثلا :

مزایای حکم اعسار چیست؟  چگونه و چطور حکم اعسار بگیریم؟   برای دریافت حکم اعسار به کجا باید مراجعه کرد؟   فرق بین اعسار از محکوم به و اعسار از هزینه دادرسی چیست؟

حال به تعریف و تفسیر اعسار بپردازیم :

اعسار یکی از پرکاربرد ترین دعاوی دادگستری می باشد و همچنین اعسار با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف طرح و اقامه دعوای اعسار در شورای حل اختلاف نیز میسر است ولیکن سئوال اینجاست که اعسار چیست و چه فرقی بین اعسار از محکوم به با اعسار از هزینه دادرسی وجود دارد و درصورت صدور حکم از اعسار آیا معسر از پرداخت موضوع محکوم به معاف خواهد شد، مدعی اعسار برای طرح دعوای اعسار به کجا می بایست مراجعه کند، دادگاه و یا شورای حل اختلاف  و نیز در دعوای اعسار چه شرایطی لازم است و چه موقع برای صدور حکم اعسار می بایست به دادگاه مراجعه نماییم و یا حکم اعسار را در چه زمانی می توان از شورای حل اختلاف دریافت نمود و هزاران سئوال بی پاسخ خود را در خصوص اعسار در مقاله پیش رو تهیه شده در گروه وکلای نستوه و توسط  وکیل پایه یک دادگستری  را مطالعه نمایید تا بدانید اعسار چیست.

آنچه در فقه در خصوص اعسار وجود دارد قاعده المعسر فی امان الله است بدین معنی که انسان معسر در امان خدا است.
سئوال اینجا است که معسر کیست؟
قانونگذار معسر را اینگونه تعریف کرده است: هر شخصی که قادر به تأدیه دیون خود نباشد و نیز اموالی به جزء مستثنیات دین نداشته باشد و نیز اشخاصی که دسترسی به اموال خود ندارند در حکم نداشتن مال بوده و معسر تلقی می گردند ولی اثبات اعسار به دلیل دسترسی نداشتن به اموال به عهده مدیون است.
همانگونه که اشاره گردید اعسار کسی پذیرفته خواهد شد که به جزء مستثنیات دین چیزی نداشته باشد و مستثنیات دین عبارتند از:
1- منزل مسکونی «عرفاً در شأن مدعی اعسار باشد»
2- اثاثیه مورد نیاز برای زندگی که برای مدعی اعسار و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3- آذوقه برای مدعی اعسار و افراد تحت تکفل وی و به میزانی که عرفاً ذخیره می شود.
4- ابزار علمی و تحقیقاتی و کتب البته متناسب با شأن مدعی اعسار و البته ابزار علمی و.... برای اهل علم و تحقیق و نه هر شخصی که مدعی اعسار است.
5- وسایل و ابزار کار، کشاورزان و کسبه و نیز پیشه وران که برای امرار معاش مدعی اعسار و افراد تحت تکفل وی مورد نیاز است.
6- تلفن مورد نیاز مدعی اعسار«تلفن را باید قائل به خط تلفن و خود دستگاه تلفن (موبایل) شد».
7- ودیعه مسکن مدعی اعسار که در ید موجر می باشد و البته آن هم در صورتی که عدم وجود مبلغ ودیعه و پرداخت اجاره بها موجب عسر و حرج مدعی اعسار نباشد و مورد اجاره نیز مورد نیاز مدعی اعسار بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

... بیشتر در مورد اعسار بدانیم 

نکته 1- چنانچه منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن مدعی اعسار باشد و مال دیگری از مدعی اعسار در دسترس نباشد و مدعی اعسار نیز حاضر به فروش منزل مسکونی نباشد، منزل مسکونی به فروش خواهد رسید.
نکته 2- هرگاه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به مال دیگری شده باشد مانند اینکه منزل مسکونی بنا به دلائلی همچون در از بین رفتن و در طرح عمرانی قرار گرفتن و... تبدیل به وجه نقد یا عوض دیگری شده باشد وصول محکوم به از آن میسر است مگر اینکه احراز شود مدعی اعسار قصد تهیه منزل مسکونی را دارد.
سوال: برای طرح دعوای اعسار، مدعی اعسار بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و یا اینکه مدعی اعسار می بایست دعوای اعسار را در دادگاه مطرح نماید؟
در مواردی که شورای حل اختلاف نسبت به اصل دعوا رسیدگی نموده باشد مدعی اعسار می بایست برای طرح دعوای اعسار به شورای حل اختلاف مراجعه و در مواردی که دادگاه به موضوع رسیدگی نموده باشد مدعی اعسار می بایست برای طرح دعوای اعسار به دادگاه مراجعه نماید.
نکته اول دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار نخستین دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی و یا دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود.
نکته دوم دعوای اعسار در دادگاه نخستین و تجدید نظر خارج از نوبت بوده و نیز دعوای اعسار دعوای غیر مالی است.

... تعریف اعسار از پرداخت محکوم به

با این اوصاف که عنوان گردید هرگاه شخصی محکوم به پرداخت مالی گردد و به هر دلیل از پرداخت آن استنکاف نماید حبس می شود مگر مدعی اعسار بوده باشد و با طرح دعوای اعسار در مرجع صالح قضایی دعوای اعسار وی پذیرفته شود و یا اینکه رضایت محکوم له را جلب نماید.
حال اگر شخصی به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت دینی گردد و ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوای اعسار نماید و مدعی اعسار گردد حبس نمی شود مگر دعوای اعسار خود را مسترد نماید و یا اینکه دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شود.
البته هرگاه مدعی اعسار دعوای اعسار خود را خارج از مهلت مقرر 30 روزه طرح نماید و در حبس باشد با سپردن وثیقه یا کفیل تا مشخص شدن وضعیت اعسار آزاد می گردد و چنانچه دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد گردد، کفیل یا وثیقه گذار مکلف به تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ می باشند و در صورت عدم تسلیم محکوم علیه استیفاء طلب و هزینه اجرا و... از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود.
مدعی اعسار می بایست ضمن طرح دعوای اعسار صورت کلیه اموال خود را به مرجع صالح ارائه نماید.
نکته ها :

1-  مواردی که مدعی اعسار می بایست به مرجع صالح ارائه نماید بدین شرح است:
1- مدعی اعسار می بایست صورتی از کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول خود شامل تعداد و مقدار و... به طور کامل تهیه و ارائه نماید.
2- مدعی اعسار می بایست وجوه نقدی که در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و...  و به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور به طور دقیق و کامل تهیه و ارائه نماید.
3- مدعی اعسار می بایست لیست کلیه اموالی که به هر دلیل نزد دیگر اشخاص دارد و یا مطالبه از دیگر اشخاص را به طور کامل تهیه و ارائه نماید.
4- مدعی اعسار می بایست از زمان 1 سال قبل از طرح دعوای اعسار هرگونه نقل و انتقال و هر نوع تغییر را در اموال خود صورت پذیرفته است را تهیه و ارائه نماید.

... نمونه استشهادیه اعسار

این موارد می بایست به پیوست دادخواست اعسار تقدیم دادگاه صالح شود نمونه فرم که مدعی اعسار می بایست تقدیم دادگاه نماید بدین شرح است:


                                                     فرم صورت برداری اموال «اعسار از پرداخت محکوم به»
مشخصات شخصی :
نام :                                                 نام خانوادگی :                                     نام پدر :                                    کد ملی :                                     محل صدور :                                    شماره شناسنامه :                            و نشانی:
لیست اموال منقول/غیر منقول «تعداد یا مقدار/ قیمت به ریال» :
1-
2-
3-
4-
میزان وجوه نقدی : «نزد بانک و موسسات مالی و اعتباري داخلی و خارجی» و مشخصات حساب:
نام بانک/موسسه :                                         نوع حساب :                         شماره حساب :                                 مبلغ موجودی :
نام بانک/موسسه :                                         نوع حساب :                         شماره حساب :                                 مبلغ موجودی :
نام بانک/موسسه :                                         نوع حساب :                         شماره حساب :                                 مبلغ موجودی :
نام بانک/موسسه :                                         نوع حساب :                         شماره حساب :                                 مبلغ موجودی :
فهرست اموال و مطالبات از اشخاص ثالث :
1-
2-
3-
4-
فهرست نقل و انتقالات در اموال منقول و غیر منقول یک سال قبل از طرح دعوای اعسار :
1-
2-
3-
4-
                                                                                                         امضاء متقاضی اعسار


سوال: آیا برای اقامه دعوای اعسار نیاز به شهود وجود دارد؟
یکی از دلائل مدعی اعسار در طرح دعوای اعسار شهادت شهود می باشد ولیکن در مواردی نیز نیازمند معرفی شهود وجود ندارد بدین شرح:
مواردی که دعوای اعسار از مدعی اعسار با شهادت شهود پذیرفته می شود:
1- وضعیت سابق مدعی اعسار دلیلی بر توانائی و دارایی او داشته است.
2- مدعی اعسار در عوض دین، مالی دریافت نموده باشد.
3- شهادتنامه مدعی اعسار می بایست کتبی باشد.
4- حداقل 2 نفر شاهد می بایست شهادتنامه مدعی اعسار را امضا نمایند.
5- شهود مدعی اعسار می بایست اشخاصی باشند که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت مدعی اعسار اظهار نظر نمایند.
6- شهود مدعی اعسار باید مبنای اظهارات خود را به واسطه مدتی که با او آشنا هستند و از معیشت مدعی اعسار اطلاع کافی داشته باشند قرار دهند.
7- شهود مدعی اعسار می بایست علاوه بر هویت مدعی اعسار، میزان در آمد و شغل و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به صراحت عنوان نمایند که معاشرت آنها آنقدر هست که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت مدعی اعسار اطلاع کافی داشته و غیر از مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی مدعی اعسار ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
8- شهود مدعی اعسار می بایست در دادگاه حاضر شده و ادای شهادت با اتیان سوگند نمایند.

... طرح دعوای اعسار

نکته ها :

1- شهادت کذب دارای مجازات خواهد بود در صورت شکایت خوانده دعوای اعسار در دادسرا و پس از اثبات در دادگاه.
مواردی که با سوگند دعوای اعسار از مدعی اعسار پذیرفته می شود:
1- مدعی اعسار مالی که دریافت نموده تلف شده است.
2- مدعی اعسار در عوض دین مالی دریافت ننموده است.
3- دارائی گذشته یا حال مدعی اعسار توسط خوانده دعوای اعسار نتواند ثابت گردد.
4- توانایی و دارائی گذشته و یا حال مدعی اعسار نزد قاضی مشخص نباشد.
سوال: چگونه اموال مدعی اعسار را معرفی نماییم؟
هر چند مطابق قانون دادگاه مکلف است پس از ثبت دادخواست اعسار نسبت به استعلام از مراجع مربوطه اقدام قانونی جهت بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از باب روشن شدن وضعیت اعسار و یا توانایی مالی اقدام مقتضی نماید ولیکن این موضوع در اغلب دادگاه ها صورت نمی پذیرد ولیکن محکوم له یا خوانده دعوای اعسار می تواند از اجرای احکام تقاضای استعلام از بانک مرکزی بنماید تا فهرست کامل حساب های محکوم علیه را نزد بانک ها و موسسات و... برای توقیف اعلام نماید و نیز می تواند به تقاضای محکوم له یا خوانده دعوای اعسار بر اساس نشانی املاک و یا نام مالک و همچنین پلاک ثبتی تقاضای استعلام از اداره ثبت و یا شهرداری و... را داشته باشد.
نکته 1- مراجع مذکور مکلف به تبعیت از حکم دادگاه می باشند و می بایست هر نقل و انتقال قبل از یک سال از صدور حکم قطعی را به دادگاه اعلام نمایند.
سوال: پس از اثبات ادعای اعسار چه خواهد شد؟
علیرغم آنچه در بین مردم شایع است که پس از اثبات اعسار، مدعی اعسار دیگر موضوع طلب یا دین را پرداخت نخواهد کرد چنین چیزی صحت نداشته و ندارد و پس از رسیدگی دادگاه، چنانچه بر دادگاه محرز و مسلم گردد که مدعی اعسار توان پرداخت یک جای محکوم به را ندارد، حکم به اعسار و تقسیط آن صادر می نماید و دادگاه با توجه به شرایط، اوضاع و احوال مبلغی را به عنوان پیش قسط و مبلغی را نیز به عنوان دفعتاً واحده برای پرداخت مشخص می نماید و نیز می تواند با ملاحظه وضعیت و... مهلت مناسبی برای پرداخت به مدعی اعسار بدهد و در هر حال اقساط می بایست به گونه ای باشد که توان پرداخت وجود داشته و معیشت ضروری مدعی اعسار نیز لحاظ گردد.
نکته 1- هرگاه دعوای اعسار رد شود و خوانده دعوای اعسار درخواست نماید دادگاه مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.
نکته 2- اعسار مخصوص اشخاص حقیقیی است و اشخاص حقوقی و تجار نمی توانند مدعی اعسار باشند و می بایست درخواست ورشکستگی نمایند و اگر تاجر و یا شخص حقوقی مدعی اعسار بوده و دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نمایند، دادگاه بدون اخطار به طرف خواهان دعوای اعسار قرار رد دادخواست اعسار را صادر می نماید.
نکته 3- هرگاه مرجع اجرا به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر نموده باشد با ثبوت اعسار این قرار ملغی خواهد شد.
سوال: هرگاه پس از اثبات اعسار مال یا اموالی از مدعی اعسار یافت گردد آیا قابلیت توقیف را دارد و یا اینکه با صدور حکم اعسار پرونده مختومه می شود؟
با صدور حکم اعسار و تقسیط و یا مهلت عادله برای پرداخت محکوم به توسط مدعی اعسار مانع از آن نیست که اگر مال و یا اموالی از مدعی اعسار به دست بیاید قابلیت توقیف را نداشته باشد.
سوال: هرگاه معسر به  اموال خود دسترسی نداشته ولیکن پس از مدتی دسترسی حاصل و یا اینکه مدعی اعسار اوضاع معیشتی بهتری در زندگی بیابد آیا می توان اقدامی انجام داد؟
بله هرگاه مدعی اعسار از لحاظ وضعیت زندگی ترقی داشته باشد می توان به موجب دادخواست تقاضای تعدیل اقساط نمود که دادگاه نیز پس از رسیدگی با عنایت به نرخ تورم و وضعیت معیشت حکم به تعدیل میزان اقساط می دهد البته به یاد داشته باشید این حق نیز برای مدعی اعسار هم وجود دارد چنانچه از لحاظ وضعیت زندگی تنزل نماید.
سوال: هرگاه مدعی اعسار برای فرار از دین اقدام به انتقال اموال نماید و یا اینکه در صورت عدم معسر بودن مدعی اعسار گردد آیا دارای مجازات است؟
انتقال مال به هر نحو اعم از بیع، هبه، صلح و... به انگیزه فرار از دین از سوی مدیون به نحوی که دیون وی را باقیمانده اموال نتواند کفایت نماید موجب به مجازات حبس تعزیری بیش از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی بیش از 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان محکوم خواهد شد و نیز امکان مجازات جزای نقدی معادل نصف محکوم به نیز وجود دارد و جمع هر دو مجازات نیز بستگی به نظر قاضی میسر است و اگر منتقل الیه با علم اقدام به همکاری نموده باشد شریک جرم بوده .
نکته 1- هرگاه مدعی اعسار برای فرار از پرداخت دین صورت اموال خود را به صورت حقیقی ارائه ننماید و یا پس از صدور حکم مبنیبر ثبوت اعسار مشخص گردد بر خلاف حقیقت خود را معسر قلمداد نموده است، ضمن رفع حکم از اعسار توسط دادگاه به حبس از 91 تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
نکته 2- دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار همزمان با صدور حکم اعسار شخصی را که برای فرار از پرداخت دین موجبات اعسار خود را فراهم نموده است را با توجه به نوع و میزان بدهی و... به مدت 6 ماه تا 2 سال به یک یا چند محرومیت محکوم می نماید بدین شرح که:
1- منع خروج از کشور
2- منع تأسیس شرکت
3- منع عضویت در هیأت مدیره شرکت تجاری
4- منع تصدی مدیر عاملی شرکت تجاری
5- منع دریافت وام و هرگونه تسهیلات از بانک ها و... به غیر از وام های ضروری
6- منع دریافت دسته چک
سوال: مهمترین تفاوت اعسار از محکوم به با اعسار از هزینه دادرسی چیست؟
در خصوص اعسار از محکوم به خواهان به موجب حکم قطعی و غیر قابل اعتراض اقدام به طرح دعوا نموده و خوانده دعوا مدعی است توان پرداخت بدهی خود را به صورت یک جا نداشته و دادخواست اعسار از سوی خوانده دعوا طرح می گردد و این در حالی است که در خصوص دعوای اعسار از هزینه دادرسی خواهان مدعی اعسار می شود و اعلام می دارد توان پرداخت یک جا هزینه دادرسی را ندارد یعنی در اعسار از پرداخت محکوم به دادگاه وارد ماهیت شده و حکم قطعی صادر نموده ولی در اعسار از هزینه دادرسی دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده و فقط نسبت به تمکن و یا عدم تمکن خواهان رأی صادر می نماید.
در ذیل نمونه فرم اعسار از هزینه دادرسی که نیازمند شهادت 2 شاهد می باشد تقدیم می گردد.


                                                             استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب:                        فرزند:                  به شماره شناسنامه:                   صارده از:                  و به شماره ملی:                               با شغل  و به نشانی :                                            که وسیله امرار و معاش من                  می باشد به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یک جای هزینه دادرسی ، به مبلغ                      ریال  نمی باشم فلذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند.
                                                                                                               امضاء خواهان اعسار
گواه اول :
اینجانب:                           فرزند:                       به شماره شناسنامه:       صادره از:                                        به نشانی :
که از طریق                                 از وضعیت مالی و زندگانی اینجانب خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.
                                                                                                          امضاء گواه اول
گواه دوم:
اینجانب:                     فرزند:                        به شماره شناسنامه:           صادره از:                                    به نشانی :
که از طریق                               از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.
                                                                                                           امضاء گواه دوم
گواه سوم:
اینجانب:                     فرزند:                        به شماره شناسنامه:           صادره از:                                    به نشانی :
که از طریق                               از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.
                                                                                                         امضاء گواه سوم


با مطالعه مقاله اعسار متوجه خواهیم شد که طرح یک دعوای شاید به ظاهر ساده با چه پیچیدگی هایی مواجه است و وجود وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری که متخصصان حوزه وکالت می باشند تا چه حد لازم و ضروری است، وکیل دادگستری در هر دعوا با مشکلات و پیچیدگی های خاص و منحصر به فرد مواجه است و در عجب از آنکه عده ای به نام وکیل دادگستری و یا با داشتن ارتباط اقدام به اخاذی از افراد می نمایند، وکیل دادگستری، وکیل دادگستری است و هیچ شخص با هر قدر اطلاعات و معلومات نمی تواند مدعی باشد که توان وکیل دادگستری را دارد به یاد داشته باشید وکلای دادگستری که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری اخذ نموده اند به راحتی وکیل دادگستری و متخصص در امور وکالت نشده اند.

برای مشاوره با وکیل کلیک نمایید

دفتر مرکزی : ٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١    و  22873972-021   تلفن همراه : 09125431634

logo-samandehi