موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

ایرادات جلسه رسیدگی

ایرادات چیست؟
شرایط ایرادات چیست؟
ایرادات چه آثاری دارند؟
ایرادات را چه زمانی می توان طرح نمود؟
چه کسانی می توانند از ایرادات استفاده نمایند؟
در دعاوی و پرونده های حقوقی ایرادات دارای آثار با ارزش و گران بهایی هستند و اشخاصی که بتوانند از ایرادات به نحو احسن استفاده نمایند می توانند شرایط بهتری نسبت به طرف مقابل دعوا داشته باشد، پس ایرادات دارای آثار حقوقی و قانونی منحصر به فرد است و اشخاصی که بتوانند از ایرادات استفاده نمایند در شرایط بهتری در دعوا قرار دارند، حال سئوال اینجا است که ایرادات چیست و ایرادات دارای چه آثاری است و ایرادات را چه کسانی می توانند و در چه زمانی استفاده نمایند پس برای اطلاع از ایرادات و آثار قانونی ایرادات مقاله تهیه شده توسط وکیل پایه یک دادگستری از سوی گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه را مطالعه نمایید.
درباره ایرادات بدانیم...
ایراد در لغت به معنای خرده گرفتن، اعتراض نمودن آمده است و جالب آنکه در قانون در خصوص ایرادات تعریفی ارائه نشده است اما گفتنی است مفهوم لغوی با کاربرد حقوقی آن نزدیک می باشد.
ایرادات در حقوق را می توان ابزاری دانست که معمولاً توسط خوانده دعوا به کار گرفته می شود تا از ورود در ماهیت و ادعا دوری نماید و یا دادرسی را با تأخیر مواجه نماید و از پیروزی زود خواهان جلوگیری نموده و با مانع او را روبرو نماید البته گفتنی است طرح ایرادات به صورت کاملاً قانونی است به طور مثال چنانچه خواهان اقامه دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نماید خوانده می تواند در مقام دفاع ایراد نماید که دادگاه صلاحیت نسبت به این موضوع را ندارد چرا که در قرارداد داور تعیین شده است.
ایرادات به صورت کلی در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و این ایرادات عبارتند از:
1- ایراد عدم صلاحیت دادگاه
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون ویا ممنوعیت در تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت، یا ولایت یا قیومیت و سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
این ایرادات را می توان در سه دسته تقسیم بندی نمود که عبارت است از:
الف: ایراداتی که پذیرش آنها مرجع رسیدگی را تغییر دهد.
ب: ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقت ایجاد نماید.
ج: ایراداتی که مانع دائمی برای رسیدگی ایجاد می کند.
الف: ایراداتی که پذیرش آنها مرجع رسیدگی را تغییر دهد:
این دسته از ایرادات خود شامل سه دسته می شوند:
1- ایراد عدم صلاحیت ذاتی
2- ایراد عدم صلاحیت نسبی
3- ایراد امر مطروحه
1- ایراد عدم صلاحیت ذاتی:
این ایراد می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث گردد، دادگاه با پذیرش این ایراد پرونده را به دادگاه صالح ارسال می نماید و اگر ایراد را نپذیر وارد ماهیت دعوا شده و رسیدگی را ادامه می دهد.
این ایراد از جمله ایرادات آمره محسوب می شود و حتی اگر خارج از فرجه قانونی مطرح شود دادگاه را مکلف به پذیرش آن می نماید به طور مثال در خصوص صلاحیت ذاتی می توان دعاوی اموال غبر منقول را بر شمرد که می بایست در محل دادگاه وقوع ملک طرح دعوا گردد.
2- ایراد عدم صلاحیت نسبی:
ایراد عدم صلاحیت نسبی یا محلی که این ایراد نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد و در صورت پذیرش این ایراد دادگاه پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می نماید و در صورت عدم پذیرش وارد ماهیت دعوا شده و شروع به رسیدگی می نماید.
ایراد نسبی نسبت به ایراد ذاتی مخیره یا اختیاری است و چنانچه خوانده ایراد ننماید دادگاه می تواند رسیدگی را ادامه دهد به طور مثال ایراد نسبی را می توان محل اقامت خوانده در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد و لیکن خواهان در حوزه قضایی دیگری اقامه دعوا نموده است.
3- ایراد امر مطروحه:
این ایراد مربوط به زمانی است که خوانده اعلام دارد، دعوای اقامه شده بین اصحاب دعوا سابقاً در همین دادگاه و یا دادگاه دیگر که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است مطرح شده و در حال رسیدگی است.
حال چنانچه دادگاه ایراد را بپذیرد و اگر دعوا در همان شعبه مطرح باشد قرار رسیدگی توامان صادر می کند و چنانچه در شعبه دیگری باشد با صدور قرار امتناع از رسیدگی به شعبه مربوطه ارسال می گردد.
ب: ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقت ایجاد نماید:
این ایرادات را موقت میدانیم چرا که با پذیرش این ایراد قرار رد دعوا صادر می شود و در صورت برطرف شدن ایراد دعوا دوباره قابل طرح می باشد که این ایرادات شامل:
1- ایراد عدم اهلیت
2- ایراد عدم احراز سمت
از این دسته ایرادات می باشند.
1- ایراد عدم اهلیت:
شخصی می تواند اقامه دعوا نماید که اهلیت قانونی دارا باشد و در صورت عدم اهلیت که می تواند از صغر و عدم رشد و یا جنون و ممنوعیت از تصرف در اموال که به واسطه ورشکستگی نشأت گرفته است می باید حسب مورد ولی، قیم، مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه اقامه دعوا نماید.
2- ایراد عدم احراز سمت:
اقامه دعوا می بایست ذینفع یا نماینده قانونی وی که وکیل، ولی، یا قیم و... می باشد طرح نماید و عدم طرح دعوا از سوی غیر از اشخاص فوق می تواند ایراد عدم احراز سمت را به همراه داشته باشد.
ج: ایراداتی که مانع دائمی برای رسیدگی ایجاد می کند:
این ایرادات می تواند خود به دو دسته تقسیم شود بدین شرح که:
1- ایرادات دائمی و مطلق
2- ایرادات دائمی و مقید
1- ایرادات دائمی و مطلق:
این ایراد خود به 6 دسته تقسیم می شود که تفصیلاً بیان می گردد:
1- ایراد عدم توجه دعوا:
چنانچه دعوا به فرض اثبات علیه خوانده نباشد خوانده می تواند ایراد کند مانند اینکه متعهد شخص «ب» باشد ولی دادخواست علیه شخص «ج» یعنی پدر شخص مذکور باشد.
2- ایراد امر قضاوت شده:
این ایراد به گونه ای است که هر دعوا فقط برای یک بار قابلیت طرح دارد و چنانچه طرح شود و رأی قطعی متعاقب آن صادر گردد دیگر نمی توان این دعوا را در دادگاه دیگری طرح نمود.
3- ایراد بی نفعی خواهان:
چنانچه خواهان ذی حق باشد حکم له وی و چنانچه غیر از این باشد حکم علیه وی صادر می شود.
4- ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا:
در خصوص این ایراد به طور مثال شخصی مال خود را وقف نموده و برای تحقق این عقد می بایست قبض و اقباض صورت گیرد تا آثار قانونی بر آن حمل گردد و چون این مهم اتفاق نیفتاده است آثار قانونی بر آن مترتب نیست.
5- ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا:
قانون قمار را مشروع ندانسته و معاقب آن مالی که از قمار به دست آید مشروع نمی باشد فلذا افراد نمی توانند از جهت طلب گرو بندی و یا قمار که امری غیر مشروع است تقاضای رسیدگی نماید.
6- ایراد به مرور زمان:
این ایراد به گونه ای است که قانون شخص ذی نفع را مکلف نموده تا در موعد مقرر اقدام به طرح دعوا نماید و خارج از موعد مقرر را مورد پذیرش قرار نداده است از جمله ماده 1162 قانونی مدنی در باب نسب طفل متولد شده.
2- ایرادات دائمی و مقید:
ایراد جزمی نبودن دعوا:
دعوا نمی بایست بر اساس احتمال و یا حدس و گمان صورت پذیرد پس نفع بایستی به وجود آمده باشد و چنانچه این نفع در آینده به وجود آیده در آینده می تواند پس از تحقق اقامه دعوا نماید.
وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری در امور وکالتی متخصص می باشند و چه بسا اشخاصی که بدون استفاده از وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری اقدام به طرح دعوا می نمایند می توانند از آسودگی بیشتری برخوردار باشند و اشخاصی که بدون حضور وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری اقدام به طرح دعوا می نمایند و یا با استفاده از دادخواست از سوی عریضه نویسان اقدام به طرح دعوا می نمایند باید نگران جلسه و ایرادات باشند پس بیاییم قبل از هر امر وکالتی به وکیل یا وکلای دادگستری متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه مراجعه نماییم.

 

logo-samandehi