موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تأمین خواسته چیست؟

تأمین خواسته چه آثاری دارد؟
چه زمانی می توان تأمین خواسته گرفت؟
با صدور قرار تأمین خواسته چه اتفاقی رخ می دهد؟
برای صدور قرار تأمین خواسته به کجا باید مراجعه نمود؟
تأمین خواسته یکی از بهترین ابزارها برای خواهان است و چنانچه در دعوایی از تأمین خواسته به نحو درست استفاده شود می توان پیروزی را تضمین نمود چرا که تأمین خواسته دارای آثار ارزشمندی است و چنانچه خواهان موفق به دریافت تأمین خواسته گردد در واقع از بسیاری از موارد در دعوا جلوگیری نموده است ولی با این که قرار تأمین خواسته دارای ارزش و اعتبار منحصر به فرد می باشد بسیاری از افراد از ارزش قرار تأمین خواسته بی اطلاع می باشند البته طبق یک قاعده فقهی به نام قاعده اقدام هر کس اقدامی علیه خود نماید کسی مسئول نیست چرا که وکلای دادگستری متخصصین این حوزه می باشند در هر حال اگر تمایل به اطلاع از قرار تأمین خواسته و شرایط آن را دارید مقاله تهیه شده در سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه توسط وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای نستوه را درباره قرار تأمین خواسته را مطالعه نمایید.
درباره تأمین خواسته بدانیم
از تاریخ اقامه دعوا خواهان تا زمان صدور حکم لازم الاجرا مطابق با رویه موجود در دادگاه ها مدت معمولاً طولانی سپری خواهد شد که می تواند خوانده فاقد حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد که با انتقال کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول از اجرای حکمی که خواهان با مشقت فراوان به دست آورده است و وقت و هزینه صرف آن نیز نموده است با دشواری و یا حتی اجرای رأی را غیر ممکن سازد و با شرایطی غیر قابل پیش بینی خواهان را مواجه سازد.
از این رو است که  قانونگذار جهت حفظ حقوق حقه که از طریق قانون بایستی به اثبات برسد برای خواهان شرایطی را مورد پیش بینی قرار داده است تا از رویدادهای مورد اشاره جلوگیری نماید و به حقوق قانونی خود دست یابد.
مهمترین موضوع در امور حقوقی که مورد پیش بینی قانونگذار است را می توان تأمین خواسته دانست.
تأمین در لغت به معنای امین کردن و حفظ کردن و امن کردن نیز آمده است ولیکن معنای حقوقی  با معنای لغوی آن انطباق کامل دارد، در عالم حقوق تأمین خواسته به معنی حفظ کردن و در امنیت قرار دادن آمده است.
یعنی خواهان می تواند با استفاده از تأمین خواسته، با تقدیم دادخواست و صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه صالح، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد، به گونه ای که خوانده امکان نقل و انتقال و تعدی و تفریط  و مخفی و جابه جایی آن را از دست بدهد.
تأمین خواسته موجبات اطاله دادرسی را کاهش و انگیزه خوانده را نیز در تأخیر در ادای حق خواهان از بین برده و یا کاهش می دهد.

بیشتر بدانیم : تعریف جامع تأمین خواسته

موارد صدور قرار تأمین خواسته: مستند قانونی تأمین خواسته ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است که دادگاه را مکلف نموده تا به درخواست خواهان قرار تأمین خواسته صادر نماید.
سوال: خواهان چه زمانی می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید؟ در پاسخ گفتنی است خواهان می تواند:
1- قبل از تقدیم دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید.  2- ضمن تقدیم دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید.  3- در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است تقاضای تأمین خواسته نماید.
دادگاه در برخورد با تقاضای تأمین خواسته از سوی خواهان هر چند تکلیف به قبول دارد و لیکن با دو شیوه متفاوت بدین شرح که:  1- صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین « بدون تودیع خسارت احتمالی »  2- صدور قرار تأمین خواسته با گرفتن تأمین « با تودیع خسارت احتمالی »
1- صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین «بدون تودیع خسارت احتمالی»: با عنایت به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که نص مذکور صدور قرار تأمین خواسته را منوط به گرفتن تأمین از خواهان نکرده است و دادگاه را مکلف به قبول نموده است بدین شرح می باشد:
1- صدور قرار تأمین خواسته در دعوایی که مستند به سند رسمی باشد: چنانچه دعوا مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف است بدون گرفتن تأمین «بدون تودیع خسارت احتمالی» اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید، گفتنی است منظور از سند رسمی کلیه اسنادی است که اطلاق سند رسمی را دارد همچون سند مالکیت و سند ازدواج و...
نکته- اسنادی که مورد تأیید سر دفتر اسناد رسمی با مطابقت امضاء قرار گرفته باشد شامل سند رسمی نمی شود.
2- صدور قرار تأمین خواسته نسبت به خواسته ای که در معرض تضییع و تفریط است: چنانچه خواسته خواهان در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته باشد، دادگاه مکلف است بدون گرفتن تأمین و تودیع خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید.
نکته1- تضییع و تفریط می تواند از طریق فعل و یا نیز ترک فعل صورت بگیرد.
نکته2- صدرو قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی منوط به احراز تضییع و تفریط مورد ادعای خواهان از سوی دادگاه می باشد و بایستی خواهان اثبات کند و از نمونه های آن می توان به تقصیر در نگهداری مال به صورت نامتعارف و یا انتقال مال به غیر و... یاد کرد.
3- صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اسناد تجاری واخواست شده: اوراق تجاری شامل چک، سفته و برات واخواست شده می باشد و البته با توجه به این نکته که در خصوص چک چیزی با عنوان واخواست وجود ندارد، دیوان عالی کشور در رأیی گواهی عدم پرداخت وجه چک را که در مهلت مقرر از بانک تهیه شده باشد را به منزله واخواست تلقی نموده است و صدور قرار تأمین خواسته با این وصف بدون تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.
4- صدور قرار تأمین خواسته در دیگر قوانین و مقررات: الف- صدور قرار تأمین خواسته در آیین دادرسی کیفری: در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار در امور کیفری حتی صدور قرار تأمین خواسته را جایز و مد نظر قرار داده است. ب- صدور قرار تأمین خواسته در قانون مدنی: در ماده 218 قانون مدنی قانونگذار صدور قرار تأمین خواسته را نسبت به بدهکاری که به قصد فروش اموال برای فرار از دین اقدام نموده است را تجویز نموده است.
2- صدور قرار تأمین خواسته با گرفتن تأمین « با تودیع خسارت احتمالی »: صدور قرار تأمین خواسته اگر مشمول بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نباشد با توجه به اینکه این مواد صراحت بر آن دارد که قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی باشد گفتنی است در دیگر موارد قرار تأمین خواسته بایستی با تودیع خسارت احتمالی صورت پذیرد یعنی خواهان خسارتی را که ممکن است در راستای تأمین خواسته به طرف مقابل وارد آورد را نقداً به صندوق دادگستری بسپارد.
پس صدور قرار تأمین خواسته در موارد مزبور منوط به سپردن خسارت احتمالی است، تا چنانچه از اجرای قرار تأمین خواسته خسارتی به خوانده دعوا وارد آید، تأمین گردد.
سوال: نوع و میزان تأمین و مهلت تأمین برای صدور قرار تأمین خواسته به چه میزان و چگونه است؟
الف- نوع: تأمینی که از خواهان گرفته می شود به صورت وجه نقد می باشد و در این خصوص نمی توان حتی ضمانت نامه بانکی جایگزین نمود و پس از تودیع خسارت مذکور دادگاه اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می نماید.
ب- میزان: میزان تأمین برای صدور قرار تأمین خواسته در قانون مشخص نشده است و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است بدین شرح که تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاه می باشد.
نکته1- میزان تأمین می تواند از 1 درصد تا 100 درصد خواسته خواهان باشد.
نکته2- در رویه و به صورت معمول میزان تأمین بیش از 10 درصد و کمتر از 30 درصد می باشد ولیکن کمتر و یا بیشتر نیز وجود دارد.
ج- مهلت: سپردن تأمین فاقد مهلت است ولی معمولاً دادگاه ها برای تأمین در رویه مدت و مهلتی 10 روز در نظر می گیرند و به خواهان ابلاغ می گردد، در صورت عدم واریز با قرار رد دعوای تأمین خواسته مواجه خواهد گردید.
قرار تأمین خواسته به طور کلی به قرار توقیف اموال معروف است با توجه به این تعریف مشخص می گردد در توقیف مال میزان خواسته باید معلوم باشد و یا اینکه عین معین باشد.
نکته مهم- خواسته ای قابل تأمین خواسته خواهد بود که قابلیت بازداشت را داشته باشد به طور مثال اگر خواسته دعوا الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد، صدور قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه خواسته قابل توقیف نیست با اشکال مواجه است و در این مورد بهتر است از دستور موقت استفاده گردد.
سوال: مرجع صالح برای رسیدگی و صدور رأی قرار تأمین خواسته کدام دادگاه است؟ درخواست تأمین خواسته از دادگاهی باید صورت پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته:
1- شکستن قطعی خواهان در دعوا: هرگاه خواهان در دعوا با شکست قطعی روبه رو شود تأمین خواسته صادره خود به خود مرتفع می شود یعنی اموال بازداشت شده آزاد می گردد.
2- فسخ قرار تأمین خواسته: تأمین خواسته قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده می باشد، چنانچه در پی اعتراض این قرار فسخ شود اموال بازداشت شده آزاد می گردد.
3- خودداری از تقدیم دادخواست اصلی پس از درخواست مستقل تأمین خواسته در فرجه قانونی: هرگاه خواهان ظرف 10 روز از صدور قرار تأمین خواسنه نسیت به اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم ننماید، به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته لغو می گردد.
4- رفع اثر از قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان: تأمین خواسته به درخواست خواهان صادر می شود و باید پذیرفت که او می تواند از آن عدول نماید.
5- از بین رفتن موجبات صدور قرار تأمین خواسته: اگر موضوع قرار تأمین خواسته از بین برود مثال مالی که در تضییع و تفریط می باشد و قبل از اجرای قرار تأمین خواسته از بین برود و...
سوال: آیا تبدیل مال توقیف شده بر اثر قرار تأمین خواسته با مال دیگر وجود دارد؟
این موضوع امکان دارد البته با شرایطی بدین شرح:
1- هر یک از طرفین فقط یک بار می توانند درخواست تبدیل مال توقیف شده در راستای قرار تأمین خواسته را بنمایند.
2- اگر خواسته عین معین بوده و توقیف شده باشد تبدیل تأمین با رضایت خواهان می بایست صورت پذیرد.
3- اگر مال توقیف شده عین معین نباشد، خوانده می تواند به عوض آن مال وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا در یکی از بانک ها ودیعه بگذارد.
4- خوانده می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده به مال دیگر داشته باشد به شرطی که مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش از مال توقیف شده کمتر نباشد.
نکته1- اگر خواسته عین معین باشد و قابلیت توقیف را نیز داشته باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
نکته2- در صورتی که خواسته عین معین باشد ولی قابلیت توقیف را نداشته باشد معادل قیمت واقعی خواسته از اموال خوانده بازداشت خواهد شد.
نکته3- از محصول باغ ها و املاک به مقدار 2/3 سهم خوانده قابل توقیف خواهد بود.
نکته4- در مواردی که تأمین خواسته منتهی به فروش مالی گردد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
خلاصه ای از قرار تأمین خواسته:
1- در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف 10 روز از صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خوانده از قرار تأمین خواسته لغو اثر می شود.
2- در تأمین خواسته میزان خواسته می بایست معلوم و عین معین باشد.
3- قرار تأمین خواسته به قرار توقیف اموال مشهور است.
4- خواسته ای قابل تأمین خواسته است که قابلیت بازداشت را داشته باشد.
5- قرار تأمین خواسته ظرف 10 روز قابل اعتراض در همان دادگاه صادر کننده قرار تأمین خواسته می باشد.
6- دریافت خسارت خوانده از خواهان در صورت بی حقی می بایست ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی صورت پذیرد.
برای آنکه برای شما اطمینان خاطردر پرونده وجود داشته باشد می بایست از وکلای دادگستری استفاده نمایید آنچه در این خصوص گفتنی و حائز اهمیت است اینکه وکلای دادگستری متخصصین امور وکالتی هستند و وکیل نسبت به امور حقوقی و کیفری و... آگاهی دارد، ورود وکیل دادگستری در دعاوی تضمین کننده دادرسی عادلانه خواهد بود، چرا که وکیل دادگستری آگاه به قوانین است و چنانچه وکیل دادگستری در پرونده شما حضور داشته باشد قطع به یقین آرامش را برای شما به ارمغان خواهد آورد پس برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری بایستی به دنبال بهترین ها باشید، شما می تواند وکلای خود را از بین وکلای کانون وکلای دادگستری انتخاب نمایید و می تواند از گروه وکلای رسمی در این زمینه کمک بخواهید و ما می توانیم وکلای متخصص در امور مرتبط را به شما معرفی نماییم که دارای پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری می باشند نیاز پرونده شما یک وکیل است حال وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت پس برای داشتن بهترین وکلای دادگستری با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

 

logo-samandehi