موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته تاسیسی است حقوقی، برای حفظ حقوق زیان دیده و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق وی که در قانون پیش بینی شده است.

بیشتر بدانید: برای توقیف حساب بدهکار چه باید کرد؟

در همین راستا قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر داشته است:  خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

  • دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
  • در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
  • خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

بیشتر بدانید: تفاوت تأمین خواسته حقوقی و کیفری چیست؟

مواردی که در خصوص تامین خواسته می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • چگونه تامین خواسته بگیریم؟
  • هزینه تامین خواسته چقدر است؟
  • برای دریافت تامین خواسته به کجا مراجعه کنیم؟
  • شرایط تامین خواسته چیست؟

هم اکنون کارشناسان و وکلای متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان از طریق راه های ارتباطی اعلامی در سایت می باشند.

بنابراین شرایط اعمال تامین خواسته منوط به وجود شرایطی است که بایستی در هنگام طرح درخواست وجود داشته باشد. شرط اول مستند بودن دعوی به سند رسمی می باشد، شرط دوم در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته است، مانند آنکه بیم فروش یا خرابی مورد خواسته پیش بینی شود. در مورد اسناد رسمی واخواست شده مانند چک دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواهان است.

همچنین قانون، به منظور حفظ حقوق احتمالی خوانده، خواهان را در مقابل تامین خواسته وی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نموده است، لکن در دعاوی مستند به چک و سفته و دعاوی مستند به سند رسمی و نیز دعاوی علیه شخص ورشکسته، خوانده نمی تواند تقاضای تودیع خسارت احتمالی نماید. گرچه قرار تامین خواسته برای حفظ حقوق خواهان است، لکن اگر برای دادگاه احراز شود که منظور از اقامه دعوی تاخیر در انجام تعهد یا آزار و اذیت و غرض ورزی باشد، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت محکوم می نماید.

بیشتر بدانید: راه های توقیف مال بدهکار

همچنین، درخواست تامین از دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. علاوه بر این اگر قرار تامین خواسته پیش از طرح دعوی اصلی مطرح گردد، خواهان مکلف است ظرف ده روز دعوی اصلی را مطرح نماید، در غیر اینصورت دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید. باید بدانید که قرار تامین تنها در صورتی پذیرفته می شود که خواسته عین معین یا معلوم باشد، پس اگر خواسته مجهول یا نامعین باشد، درخواست تامین خواسته پذیرفته نمی شود.

همچنین نسبت به مال یا طلبی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است تنها در صورتی می توان درخواست تامین نمود که مال در معرض تضییع یا تفریط باشد. قرار تامین به خوانده ابلاغ شده و او حق دارد ظرف مدت ده روز به قرار تامین صادره اعتراض نماید. گرچه اصل بر ایلاغ قرار تامین به خوانده است، لکن اگر خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد و یا ابلاغ مقدور نباشد، ابتداً قرار تامین اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می گردد. قرار قبولی یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست.

بیشتر بدانید: وکیل تامین خواسته

نمونه قرار قبول  تامین خواسته:

قرار تأمين خواسته در خصوص درخواست آقای... با وکالت خانم بهاره همائی به طرفيت 1- آقای... داير بر اصدار قرار تأمين خواسته نسبت به يک فقره چک بشماره... مورخ 13/01/98  بمبلغ 000/000/485 لاير عهده بانک سپه دادگاه با با ملاحظه  در خواست تقديمی و مستندات ابرازی وبا التفات به رأی شماره536-69/7/10 هيأت عمومی ديوان عالی کشور که گواهی عدم پرداخت را بمنزله واخواست تلقی محسوب نموده و دارنده چک نيز در موعد مقرر قانونی نسبت به اخذ گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه اقدام نموده لذا مورد را از مصاديق ماده 315 قانون تجارت ناظر بر مواد 292و294همين قانون و بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخيص داده و بنا به مراتب فوق قرار تأمين خواسته بمبلغ مذکور از اموال بلا معارض خوانده صادرو اعلام مينمايد، قرار صادره وفق مواد116و117 قانون آيين دادرسی مدنی به محض ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگی در همين دادگاه می باشد.

بیشتر بدانید: تامین خواسته

هم اکنون می توانید با ما در ارتباط باشید.

logo-samandehi