موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مشاوره مالیاتی شرکت ها

جالب است که بدانید قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی اشخاص مراجع حل اختلاف مالیاتی را پیش بینی نموده است.

مراجع حل اختلاف مالیاتی هر کدام به تناسب شرایط مطابق قانون دارای اختیاراتی در مهلت مقرر قانونی می باشند.

اختیارات مراجع حل اختلاف مالیاتی عبارت است از تعیین، تعدیل، تأیید و قطعی نمودن مالیات است.

البته هریک از مراجع حل اختلاف مالیاتی دارای شرایط و ضوابط منحصر به فرد خود می باشد که نیازمند حضور وکیل مالیاتی جهت دفاع از حقوق شما می باشد.

مواردی که در خصوص مالیات شرکت ها می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل مالیاتی شرکت ها کیست؟
  • اعتراض به مالیات شرکت چگونه است؟
  • دفاع از مالیات شرکت چگونه است؟
  • نمونه لایحه اعتراض به مالیات شرکت چگونه است؟

به موجب قانون مراجع حل اختلاف مالیاتی عبارت است از :

ممیز کل

ممیز کل رئیس حوزه مالیاتی مربوطه می باشد، می تواند به اعتراض رسیدگی نماید. توصیه می گردد در صورت امکان پرونده را نزد رئیس حوزه مالیاتی قبل از هر اقدام جهت تعیین مالیات یا توافق دو جانبه طرح نمایید. در این مرحله جهت اعتراض می بایست تقاضای طرح موضوع نزد رئیس حوزه مالیاتی را کتباً داشته باشید. ظرف 30 روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات امکان اعتراض وجود دارد.

 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

این هیأت که از سه عضو تشکیل شده است و با حضور تمام اعضا رسمیت دارد حق رسیدگی بدوی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات را دارد. نماینده هر صنف یکی از اعضاء این هیأت می باشد. در این مرحله می بایست کتباً تقاضای اعتراض به برگ تشخیص مالیات تقدیم حوزه مالیاتی، ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات شود.

 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

امکان اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی می باشد. جالب است بدانید که اگر اعتراض در این مرحله مؤثر نباشد می بایست جریمه از سوی مؤدی به اداره مالیات پرداخته شود. تا قبل از این مرحله اعتراض هیچ هزینه ای برای مؤدی در بر ندارد. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر دارای کلیه اختیارات هیأت حل اختلاف بدوی می باشد اما اگر مؤدی نتواند در این مرحله اعتراض را نتیجه بخشد معادل 1٪ مالیات تعلق گرفته به عنوان هزینه دادرسی جریمه می شود.

 شورای عالی مالیاتی

مؤدی حق دارد به دلیل نقص رسیدگی و یا استناد به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه همراه با دلایل کافی اقدام به طرح شکایت در شورای عالی مالیاتی نماید و تقاضای تجدید رسیدگی و نقض رأی را داشته باشد. شورای عالی مالیاتی مکلف است به اعتراض رسیدگی کند.

اعتراض ظرف مهلت 1 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی نزد دبیرخانه شورای عالی مالیاتی به عمل می آید. شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی به پرونده رسیدگی می نماید فلذا به هیچ عنوان وارد ماهیت نمی شود. یعنی این شورا از حیث نقص رسیدگی و نقض مقررات رسیدگی می نماید. اگر اعتراض را وارد دانست رأی به ورود خواهد داد و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع هم عرض ارسال می دارد.هیأت هم عرض دارای کلیه اختیارات قانونی برای تعیین، تعدیل،‌ تأیید و قطعی نمودن می باشد. چنانچه در این مرحله اعتراض رد شود جریمه برای مؤدی در پی دارد.

 مرکز عالی دادخواهی

هیأت ماده 251 مکرر تشکیل شده در قانون مالیات های مستقیم می باشد.

این مرحله برای اعتراض ورود ماهوی می شود لیکن مکلف به رسیدگی نمی باشد. برای اعتراض می بایست دبیرخانه همان مرکز (مرکز عالی دادخواهی) مراجعه شود ولی مقید به مهلت نمی باشد.

هرگاه ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به دلایل و مدارک کافی در خصوص مالیات های قطعی از طرف مؤدی صورت پذیرد این موضوع توسط وزیر دارایی می تواند به هیأتی مرکب از 3 نفر جهت رسیدگی ارجاع شود.

 دیوان عدالت اداری

مؤدی مطابق قوانین و مقررات حق دارد ظرف مهلت 3 ماه از ابلاغ رأی قطعی اقدام به طرح دادخواست برای اعتراض با دلایل و مستندات خود در دیوان عدالت اداری نماید.

logo-samandehi