موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه قرارداد بوم گردی

قرارداد ذیل در خصوص مشارکت مدنی، مطابق با ماده 10  قانون مدنی  با عنایت به توافق طرفین و ضمن العقد خارج لازم منعقد گردیده است و طرفین متعد و ملزم به اجرای کلیه مفاد، مندرجات آن بوده و متضمن موارد ذیل بدین شرح می باشد:

ماده 1- طرفین قرارداد :

آقای:...  فرزند:...  به شماره ملی صادره  از:...  با شماره تماس:... و به نشانی:.... كه در اين قرارداد به اختصار طرف اول ناميده می شود و آقای:...، فرزند:... به شماره ملی... كه در اين قرارداد به اختصار طرف دوم ناميده می شود.

 ماده 2- موضوع قرارداد :

مشارکت در تصدی و اداره یک واحد اقامتگاهی بومگردی با شرایط مقرر در این قرارداد که تحت مالکیت طرف اول که به موجب سند مالکیت پیوست می باشد.

ماده 3- مرکز اصلی انجام مشارکت :

مرکز اصلی انجام مفاد این مشارکت در استان...، شهرستان...، خیابان...، بافت تاریخی، اقامتگاه بومگردی...می باشد.

ماده 4- مدت قرارداد :

این مشارکت به مدت.... شمسی از تاریخ... لغایت.... می باشد.

تبصره- طرفین در صورت توافق، تراضی و با رضایت می توانند نسبت به تمديد كتبی اين قرارداد اقدام نموده و در صورت تمدید امکان گنجاندن شرایط جدید در آن نیز امکان پذیر خواهد بود.

ماده 5- سرمایه قرارداد :

سرمایه این قرارداد عبارت است از یک واحد اقامتگاه بوم گردی به آدرس مندرج در ماده 3  با تجهیزات و وسایلی که لیست کامل این اشیا می بایست توسط طرف اول تهیه پس از تایید طرف دوم  در 3 نسخه تهیه و کلیه صفحات آن به امضا طرفین برسد.

تبصره 1- طرف دوم هیچ ادعایی در خصوص

کلیه اموال و اشیا ذکر شده متعلق به طرف اول می باشد و طرف دوم هیچ ادعایی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.

تبصره 2- در صورت اضافه شدن وسایل و اشیاء در آینده طرفین مکلف به تبعیت از  این ماده می باشند و در صورت عدم رعایت شرایط هیچ ادعایی از سوی طرفین در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

تبصره 3- در صورت ورود خسارت  غیرعمدی یا ناشی از قوه قهریه به اشیا  اموال  یا بنای اقامتگاه  توسط طرف دوم،مراجعین ُ یا هر شخص دیگر ، طرف دوم مسئول جبران این خسارت نمی باشد.

ماده 5- وظایف طرف اول :

5-1: طرف اول موظف است در تاریخ مقرر در این قرارداد ، اقامتگاه موضوع قرارداد را به طرف دوم تسلیم کند،و وظایف طرف دوم در آغاز به اداره اقامتگاه مذکور از تاریخ تحویل مورد قرارداد میباشد.

5-2: طرف اول موظف و مکلف به تجهیز، خرید لوازم مورد نیاز، مایحتاج لازم،  پرداخت هزینه قبوض، شارژ، نگهداری از اشیا و اموال می باشد و از این حیث طرف دوم وظیفه ای ندارد.

5-3: پرداخت حقوق، بیمه ، سنوات و تمامی حقوق مندرج در قانون کار ، برای سایر پرسنل مشغول به کار در اقامتگاه بر عهده طرف اول می باشد و هیچگونه مسئولیت و ادعایی از این جهت متوجه طرف دوم نمی باشد و همچنین اختصاص دادن هر گونه بیمه  (نظیر آتش سوزی ،سیل و غیره) برای اقامتگاه یا بیمه مسافرین و یا پرسنل بر عهده طرف اول قرارداد می باشد.

5-4: در صورت وقوع هر نوع سانحه در محل قرارداد اعم از حوادث ناشی از فورس ماژور ، عوامل مربوط به ساختمان نظیر عدم ایمنی یا سیم کشی نادرست ،پوسیدگی تجهیزات،خرابی وسایل و لوازم ،استفاده نادرست پرسنل از تجهیزات و لوازم موجود، اهمال یا مسامحه یا عدم رعایت مقررات توسط عوامل و پرسنل و سایر خرابی ها و ضررهای وارده به اشخاص و اقامتگاه یا هر گونه اتفاق دیگر در محل اقامتگاه منحصراً بر عهده طرف اول بوده و طرف دوم از این حیث وظیفه ای ندارد.

5-5: اخذ هر گونه جواز یا عندالزوم پروانه یا هر گونه مدرک دیگر جهت اداره یا دایر بودن یا افتتاح اقامتگاه و همچنین هزینه های مرتبط با طرف اول قرارداد می باشد.

5-6: پاسخگویی و مسئولیت در صورت عدم اخذ جوازهای مورد نیاز منحصراً با طرف اول قرارداد می باشد و در صورت عدم رعایت ترتیب مقرر ورود خسارت وارده با طرف اول می باشد.

6- وظایف طرف دوم قرارداد :

6-1:  طرف دوم  قرارداد، مجری و متصدی اداره و مدیریت مورد قرارداد می باشد. محل اشتغال و اسکان طرف دوم تا پایان قرارداد واقع در محل موضوع قرارداد (اقامتگاه بومگردی) می باشد.

تبصره : محل استقرار به صورت کاملاً رایگان در اختیار طرف دوم قرار می گیرد و در قبال استفاده هیچگونه مبلغی اعم از اجاره ، شارژ ، قبوض و غیره پرداخت نمی گردد.

6-2:  ساعات کاری طرف دوم  از ساعت .......... تا ........ است .تغییر ساعات با هماهنگی طرف اول و به صورت کتبی مقدور است.

6-3:  مسئولیت طرف دوم عبارت است از: حضور در محل اقامتگاه، انجام امور اقامتگاه از قبیل: پذیرش مسافرین، کنترل مدارک شناسایی آنان، تحویل محل اقامت به آنان، راهنمایی در خصوص اقامت در اقامتگاه، انجام امور جاری، کنترل مالی، دریافت مبلغ اقامت ( مبلغ اجاره )، سرکشی به نقاط مختلف اقامتگاه، تهیه لیست مایحتاج و تجهیزات مورد نیاز اقامتگاه، پرسنل و مسافران و اعلام آن به طرف اول ، اعلام خرابی و ایرادات به طرف اول و عندالزوم بر طرف کردن آن عیوب و نواقص.

6-4: طرف دوم موظف به حسن رفتار ، حفظ اخلاقمداری،  امانتداری،  مشتری مداری، ارایه پاسخ های مناسب به مسافرین و مراجعین، حسن مدیریت  و  نیز کوشش در حفظ و نگاهداری اقامتگاه  می باشد.

6-5: طرف دوم در اداره ، حفظ و حسابرسی اقامتگاه ، تجهیزات ، صورتهای مالی ، صورتحسابها، دریافت و پرداختها ، امانی  می باشد و موظف به حفظ امانتداری ،حسن نگهداری و اهتمام در انجام  وظایف است.

6-6: طرف دوم می بایست کوشش خود را برای جذب مراجعین به کار گیرد، لیکن تشخیص پذیرش یا عدم پذیرش مراجعین به علل موجه، با تشخیص ایشان می باشد.علل موجه مانند عدم ارایه مدارک شناسایی و یا رفتار نا به هنجار مراجع می باشد.

6-7: در صورت وجود پرسنل دیگر، نظارت بر ایشان به عهده طرف اول است ، لیکن طرف اول میتواند این اختیار را به طرف دوم تفویض کند.

7-7: طرف دوم مکلف است دفتری را تهیه و با درج تاریخ، ساعت و مشخصات کلیه مهمانان و تطبیق آن با کارت شناسایی ایشان ، فهرست کاملی از مهمانان  و مراجعین داشته باشد.

7-8: اخذ مبلغ اجاره برای اتاقهای اقامتگاه و سایر هزینه ها با طرف دوم می باشد.

7-9: اداره اقامتگاه ،نظافت و سرکشی به اتاقها و سرو صبحانه مراجعین با طرف اول قرارداد می باشد.هرگونه عمل دیگر از سوی طرف دوم با رضایت و توافق طرفین مستحق اجرت جداگانه می باشد.

ماده 7-نحوه تقسیم سود و زیان:

7-1: در آمد اقامتگاه شامل هزینه اسکان و پذیرایی از میهمانان می باشد ( پذیرایی تنها در خود اقامتگاه و شامل صبحانه است و قرارداد فعلی در مورد رستوران یا کافی شاپ نمی باشد.) هزینه اقامت از میهمانان به موجب آیین نامه داخلی اقامتگاه و با تعیین طرف اول و طرف دوم قرارداد میباشد. این مبلغ به ازای تعداد روزهای اقامت از مهمانان و در بدو ورود  دریافت می گردد.

۷-۲: در انتهای هر ماه، درآمد اقامتگاه پس از کسر هزینه ها (قبوض ، تجهیزات ، عوارض ،هزینه های جانبی  و غیره) به نسبت 70  درصد از در آمد متعلق به طرف اول و 30 درصد درآمد به طرف دوم تقسیم خواهد شد.    

7-3: طرف اول مکلف است ماهیانه   معادل دوحقوق پایه وزارت کار را به طرف دوم پرداخت نماید.تاریخ پرداخت این مبلغ در اول هر ماه می باشد.

7-4: پرداخت عوارض، هزینه های سالیانه، هزینه های مرتبط با جواز، هزینه های اداره میراث فرهنگی، شهرداری و غیره به طرف اول می باشد.

7-5: در صورت تخطی از بند سوم این ماده و عدم پرداخت حقوق ثابت ماهیانه به طرف دوم ، ایشان مجازند این مبلغ را از درآمد خالص وصول کنند. همچنین مقرر گردید طرف دوم ،30 درصد سهم خود از سود خالص اقامتگاه را پس از  اقدامات لازم  شامل حسابرسی و اقدامات مالی لازم، خود شخصا از درآمد اقامتگاه وصول کند.

7-6: حسابداری ، حسابرسی ، رسیدگی به امور مالی و  تنظیم صورت سود و زیان ، در آمدها ، هزینه ها و سایر امور مالی بر عهده طرف دوم قرارداد میباشد.

ماده 7- فسخ قرارداد :

چنانچه طرف اول در طريقه اعمال رفتار و نحوه کار و... طرف دوم، بنا به تشخيص داورتخلف يا ايرادی مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقی كه عامل آن را اداره می نمايد مقرون به صلاح و صرفه نیابد و یا در صورت تخلف از شرایط مقرر در این قرارداد و یا ماده 6 می تواند با ارسال اظهارنامه ای مبنی بر فسخ و سپس ارجاع موضوع به داوری و با  تشخيص داور، نسبت به فسخ اين قرارداد به وسیله داور اقدام نماید و تشخيص داور در خصوص احراز تخلف قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است.

در مورد تخطی از پرداخت حقوق مندرج درماده ۷  بند ۷-۲ و سهم ۳۰ درصدی طرف دوم موضوع ۷-۳ همان ماده به مدت ۳ ماه متوالی، و در صورت عدم انجام هر کدام از تعهدات مندرج  عهده طرف اول طرف دوم حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

در صورت اعمال فسخ طرف دوم به جهت عدم ایفای تعهدات، داوری راجع به این موضوع بر عهده داور مرض الطرفین خواهد بود. رای داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره : طرفین به موجب این قرارداد ، خانم بهاره همایی ،وکیل دادگستری به نشانی:... را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نموده اند.

کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد توسط داور تعیینی حل و فصل خواهد شد،حکم داور قطعی و لازم الاجرا  می باشد.

تبصره- حق فسخ موضوع این ماده به مدت 1 سال از تاریخ وقوع عقد می باشد.

ماده 8- تسویه قرارداد :

از انقضای مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ، طرف اول متعهد و ملزم به تسویه حساب اين قرارداد بوده و طرف دوم پس از تخلیه ملک مرقوم از ابزار و وسایل در مقابل دريافت رسيد به طرف اول  تأديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضای مدت يا از تاريخ وقوع فسخ طرفین حق دارند به جهت حل و فصل اختلافات ناشی از تخلیه یا پرداخت به داور مراجعه کنند.

ماده 9- نُسخ :

اين قرارداد در 18 ماده و 10 تبصره در مورخ ........ در حضور 3 نفر شاهد و در 3 نسخه متحد المتن و با اعتبار واحد تنظيم، امضاء و مبادله گردید.

امضاء و اثر انگشت طرف اول                                    امضاء و اثر انگشت طرفین دوم

امضا و اثر انگشت شهود                                       امضا و اثر انگشت شهود

                                   امضا داور مرضی الطرفین

logo-samandehi