موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه قرارداد پیمانکاری

در مطلب قبلی که از طریق همین سایت به اشتراک گذاشته شد تحت عنوان نمونه قرارداد آرماتوربندی در خصوص نمونه ای از قرارداد که منجر به بروز اختلاف مالی شده بود توضیحاتی ارائه گردید. در ادامه قرارداد تنظیمی توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه برای متقاضی برای علاقه مندان به اشتراک گذاشته می شود.

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد حاضر فی مابین شرکت... به شماره ثبت... و شناسه ملی... به نشانی... با امضاء دارندگان حق امضاء برابر اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت آقایان.... و.... که به اختصار در این قرارداد کارفرما نامیده می شوند و آقای... فرزند... با شماره ملی... به نشانی...، تلفن همراه... که به اختصار در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و توافقات حاصله منعقد گرديده است و طرفين ضمن عقد حاضر، متعهد و ملزم به اجرای تمامی تعهدات و مفادی که در اين قرارداد و از قانون نشات می گیرد می باشند .

ماده 1- تعریف عناوین

کارفرما: طرف اول قرارداد محسوب می شود که اقدام به تهیه محل، ابزار، تأمین هزینه مالی، لوازم مصرفی، مصالح و... می نماید.

پیمانکار: طرف دوم قرارداد محسوب می شود که اقدام به انجام فعالیت موضوع قرارداد مباشرتاً یا توسط  شخص دیگر می نماید.

مهندس ناظر: به عنوان نماینده کارفرما معرفی می شود که اقدام به نظارت و ارائه نظر کارفرما جهت انجام وظایف قراردادی و در راستای موضوع قرارداد را دارد.

کارگر: نیروی کار متخصص و ماهر یا عادی محسوب می شود که با پیمانکار قرارداد داشته و در راستای موضوع قرارداد برای ایشان فعالیت می نمایند.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد حاضر یک روز بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل زمین پروژه که به امضاء طرفین میرسد محاسبه و 70 روز در ایام غیر تعطیل رسمی می باشد.

تبصره 1-  امکان فعالیت برای ایام تعطیل در پروژه مقدور می باشد.

تبصره 2-  طرفین می توانند در صورت توافق و با تراضی نسبت به تمديد كتبی قرارداد اقدام نمایند.

ماده 3- موضوع قرارداد

اجرای اسکلت بتنی ساختمان جنوبی پروژه فیناسنتر شامل زیرزمین- همکف- طبقات اول و دوم- خرپشته- جاگذاری صفحات فلزی جهت اجرای نما بر مبنای توافقات کتبی در قرارداد حاضر که عبارت است از  1- آرماتوربندی فونداسیون 2- آرماتوربندی دیوار 3- قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون و دیوار 4- پلیت گذاری جهت نصب سقف ساندویچ پنل و باید مشخص شود دقیقاً

تبصره 1- نقشه های کارهای مربوط به اجرای پیمانکاری به پیوست قرارداد و به امضا طرفین می رسد.

تبصره 2- هر گونه تغییر یا اضافه نمودن عملیات موضوع قرارداد یا مبالغ مورد توافق یا شروط مربوطه صرفاٌ به صورت کتبی به عنوان متمم قرارداد حاضر یا عنوان قرارداد جدید و با امضاء طرفین امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 3- اجرای موضوع قرارداد منوط به فراهم نمودن مصالح در مکان های مورد نظر پیمانکار می باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد برای انجام فعالیت موضوع قرارداد مطابق با مشخصات فنی که به تأیید پیمانکار برسد جمعاً به مبلغ... ریال معادل... تعیین گردید و همچنین جاگذاری صفحات فلزی جهت اجرای نما متری... معادل... تومان که بدین شرح پرداخت می شود.

الف- مبلغ... میلیون تومان با امضاء قرارداد به شماره حساب شباء، چک شماره... پرداخت می گردد.

ب- مبلغ .... در تاریخ... به شماره حساب یا شماره کارت مذکور واریز می گردد

ج- مبلغ... در تاریخ... به شماره حساب یا شماره کارت مذکور واریز می گردد

ماده 5-  آورده طرفین

آورده کارفرما عبارت است از:

1- در اختیار گذاشتن محل موضوع قرارداد به نشانی تهران....

2- مصالح اعم از....

3- چانچه ابزار و دستگاه هایی می باشد به تفصیل بیان گردد.

4- ...

آورده پیمانکار عبارت است از:

1- نیروی مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد

2-دستگاه های....

3- ...

تبصره 1-  تمام سرمایه موضوع قرارداد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار با امضاء ذیل قرارداد اقرار میدارد هیچگونه ادعایی نسبت به سرمایه، دستگاه های کارفرما و... نداشته و دستگاه ها را صحیح و سالم تحویل گرفته است.

تبصره 2- انجام موضوع قرارداد می بایست طبق شرایط مقرر و اخذ کلیه مجوزهای قانونی مرتبط توسط طرفین صورت پذیرد.

تبصره 3-  پیمانکار حق استفاده از امکانات موجود، جهت انجام امور مندرج  در قرارداد و طی مدت مشخص شده را دارد.

تبصره 4-  مالکیت دستگاه های موجود لیست شده در این ماده متعلق به طرفین است و با امضاء ذیل قرارداد اقرار می نمايند كه هيچگونه وجه يا مالی تحت هر عنوانی پرداخت نشده است و يد طرفین در مورد آورده امانی است.

تبصره 5- پیمانکار در هر زمان اختیار خارج نمودن دستگاه های متعلق خود را از پروژه دارد.

ماده 6- تعهدات طرفین

تعهدات کارفرما عبارت است از:

1- کارفرما می بایست یک نسخه از اساسنامه و آخرین روزنامه شرکت مبنی بر تغییرات و صاحبان امضاء را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

2- کارفرما می تواند در تمام مراحل، بر کار پیمانکار نظارت داشته باشد در اینصورت پیمانکار نباید ممانعتی برای نامبرده ایجاد نماید و نظارت کارفرما نبایستی به گونه ای باشد که موجب عدم پیشرفت کار را فراهم آورد.

2- خریداری و تهیه کلیه مواد اولیه و مصالح مصرفی به عهده کارفرما خواهد بود که باید بر اساس شرح توافق نسبت به تهیه اقدام کند و در صورت تأخیر ضامن خواهد بود همچنین بدیهی است با توجه به اینکه فراهم نمودن مصالح مورد نیاز با کارفرما است، پیمانکار در خصوص کمیت و کیفیت مصالح مسئولیتی ندارد.

3- کارفرما مکلف است منطبق با مفاد قرارداد و برنامه زمان بندی، مطالبات پیمانکار را پرداخت کند.

4- کارفرما مکلف به بیمه پروژه می باشد.

5- کارفرما مکلف است در صورت بروز حادثه، امکان استفاده از بیمه مسولیت مدنی کارگاه را در اختیار پیمانکار قرار دهد و در هر صورت مکلف بر را تمدید یا تعویض بیمه مسئولیت مدنی است.

6- کارفرما باید برای تردد نیروی انسانی پیمانکار تسهیلات لازم را فراهم کرده و ضمن معرفی به نگهبانی امکان استفاده از وسایل و امکانات و تجهیزات کارگاه را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

7- اخذ مجوزهای لازم جهت انجام موضوع قرارداد با کارفرما است.

8- کارفرما مکلف به تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز برای پیشرفت کار به موقع می باشد.

9- کارفرما می بایست محلی جهت اسکان کارگری را تامین نماید.

10-  کارفرما مکلف به دریافت رسید برای ابزار تحویلی به پیمانکار می باشد.

11-...

تعهدات پیمانکار عبارت است از:

1- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه به صورت روزانه حاضر باشد و در غیاب خود نماینده معرفی نماید.

2- پیمانکار متعهد  به انجام موضوع قرارداد در زمان مشخص شده می باشد.

3- پیمانکار مکلف به بیمه کارگران خود می باشد و در صورت وقوع حادثه برای پرسنل قراردادی ایشان، مسولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

4- پیمانکار مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارگران می باشد و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهد داشت .

5- پیمانکار متعهد به تهیه و ارائه وسایل ایمنی و حفاظتی لازم برای کارگران خود می باشد.

6- پیمانکار مکلف به تهیه میز کار و آچار، دستکش، لباس، کفش برای کارگران خود می باشد.

7- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید.

8- کلیه اسلیوگذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تهدات اجرای پیمانکار می باشد.

9- پیمانکار موظف است کلیه نکات فنی اعم از طول خمها، طول همپوشانی را رعایت نماید. خم کردن میلگردها باید حتی المقدور به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.

10- پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آیین نامه بتن ایران به صورت سرد خم نماید.

11- پیمانکار مجاز نیست به مظور شکل دادن مجدد به میلگردها، خم ها را باز و بسته نماید.

12- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها از هر نوع عامل و اثر زیانبار از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است.

13- آماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه هایی اجرایی در جای خود قرا گیرند و طوری بسته و نگه داشته شوند که از جابه جایی آناه خارج از محدوده روا داریهای مجاز( فصل هشتم آیین نامه بتن ایران) جلوگیری شود. ( بعد از مرحله بتن ریزی تا سه روز آب دادن به عهده پیمانکار می باشد)

14- برای بهم بستن آماتورها به وسیله عناصر سازه ای باید از مفتوها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و گیره ها در قشر بتن محافظ (پوشش) واقع نشود.

15- جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

16- موقعیت آماتورها باید هم قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود، تا پوشش های اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود.

تعهدات متقابل طرفین عبارت است از:

1- امضاء لیست تهیه شده لوازم طرفین که می بایست پیوست قرارداد گردد.

2- طبق توافق طرفین آقای... به عنوان مهندس ناظر مشخص شدند. برابر ضوابط قانونی حق حضور و نظارت در تمام مراحل اجرای کار پروژه بلامانع است. مهندس ناظر می تواند نظر خود را در خصوص اجرای کار تا جایی که با مفاد قرارداد در تضاد نباشد به صورت مکتوب تسلیم و پیمانکار موظف به اجرای آن می باشد.

10- پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آیین نامه بتن ایران به صورت سرد خم نماید.

11- پیمانکار مجاز نیست به مظور شکل دادن مجدد به میلگردها، خم ها را باز و بسته نماید.

12- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها از هر نوع عامل و اثر زیانبار از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است.

13- آماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه هایی اجرایی در جای خود قرا گیرند و طوری بسته و نگه داشته شوند که از جابه جایی آناه خارج از محدوده روا داریهای مجاز( فصل هشتم آیین نامه بتن ایران) جلوگیری شود. ( بعد از مرحله بتن ریزی تا سه روز آب دادن به عهده پیمانکار می باشد)

14- برای بهم بستن آماتورها به وسیله عناصر سازه ای باید از مفتوها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و گیره ها در قشر بتن محافظ (پوشش) واقع نشود.

15- جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

16- موقعیت آماتورها باید هم قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود، تا پوشش های اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود.

تعهدات متقابل طرفین عبارت است از:

1- امضاء لیست تهیه شده لوازم طرفین که می بایست پیوست قرارداد گردد.

2- طبق توافق طرفین آقای... به عنوان مهندس ناظر مشخص شدند. برابر ضوابط قانونی حق حضور و نظارت در تمام مراحل اجرای کار پروژه بلامانع است. مهندس ناظر می تواند نظر خود را در خصوص اجرای کار تا جایی که با مفاد قرارداد در تضاد نباشد به صورت مکتوب تسلیم و پیمانکار موظف به اجرای آن می باشد.

7- طرفین متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی قرارداد در خصوص اجراء عملیات و... می باشند و در صورت هر گونه تاخیر که ناشی از تقصیر، قصور، عمد و... باشد، مکلف به انجام و جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود.

8- اسناد مدارک مرتبط با این قرارداد همچون نقشه های ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی، دفترچه اطلاعات ساختمان ، دفترچه محاسبات، پروانه ساختمان، مشخصات فنی، صورتجلسه ها، صورت وضعیت ها و توافق نامه های بعدی در صورتی که به امضای طرفین برسد، جزء لاینفک این قراردا است و مشمول کلیه مواد و ضمانت اجراهای این قرارداد می شود.

ماده 7- جهات فسخ قرارداد

1- انقضای مهلت تعیین شده در ماده 2 قرارداد و عدم تمدید کتبی آن از سوی طرفین

3- طبق توافق چنانچه طرفین در طريقه اعمال، رفتار و نحوه کار یکدیگر، تخلف يا ايرادی مشاهده نمودند که مخالف با شرایط مقرر قانونی و قرادادی می باشد و يا در صورتی که عمليات موضوع قرارداد و دیگر تعهدات را به طريقی كه مطابق شرایط مقرر در قرارداد باید اداره نمايد، ننماید و ضمن اعلام کتبی نسبت به رفع آن اقدام ننمایند، می توانند با ارسال اظهارنامه ای مبنی بر فسخ با اعلام شرایط نسبت به فسخ قرارداد اقدام و با ارجاع موضوع به داوری، نسبت به تایید فسخ قرارداد به وسیله داور اقدام نمایند.

4- در صورت عدم شروع به کار از سوی طرف پیمانکار و یا توقف بیش از 10 روز که ناشی از فعل و اراده ایشان باشد و همچنین در اثر قوه قاهره پیش نیامده باشد، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

5- چنانچه کارفرما پس از شروع کار به هر علت کار را بیش از 2 روز متوقف نماید یا مطالبات قراردادی و قانونی پیمانکار را نپردازد  حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

تبصره 1 - تشخيص عدم رعایت شرایط مقرر قراردادی و قانونی و... با داور می باشد و تشخیص ایشان در خصوص احراز تخلف قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است.

تبصره 2-  حق فسخ موضوع این ماده به مدت 2 ماه از تاریخ وقوع عقد می باشد.

ماده 8- خسارات

1- چنانچه کار به هر دلیلی از سوی طرفین متوقف شود، مقصر مکلف به پرداخت ضرر و زیان طرف مقابل می باشد.

2- در صورت بروز هرگونه نقص، آسیب یا خسارات به دستگاه ها و لوازم که ناشی از استفاده ناصحیح، قصور، بی احتیاطی، و یا شکستن دستگاه ها  و یا هر گونه آسیب دیگری که مربوط به قوه قاهره نبوده و به فعل اشخاص مرتبط باشد، مقصر یا نماینده ایشان مسئول جبران خسارت خواهد بود.

3- در صورت تعطیلی کارگران به دلیل عدم وجود مصالح و یا... مقصر مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود.

تبصره- تعیین میزان خسارت موضوع بندهای فوق با داور است.

4- در صورت بروز هرگونه خسارت قراردادی و یا غیر قراردادی از سوی هر یک از طرفین در صورت تایید داور با جلب نظر کارشناس مسبب مسول پرداخت می باشد.

ماده 9- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف  اعم از تفسير، اجرا، فسخ، بطلان، اقاله، ایفا تعهدات قرارداد، مطالبات، خسارات و... در خصوص این قرارداد، متمم قرارداد حاضر یا قراردادهای بعدی مرتبط با موضوع این قرارداد، آقای/ خانم.... به نشانی... و شماره تماس... با حق صلح و سازش، به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین نسبت به مورد اظهارنظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید كه تصميم مذكور قطعی و لازم‌الاجراست. ابلاغ اوراق مربوط به داوری از طریق پست جمهوری اسلامی و در آدرس مقرر در قرارداد خواهد بود. در صورت تغییر آدرس، طرفین می‌بایست آدرس جدید را به داور رسماً اعلام نمایند.

مدت داوری 3 ماه از تاریخ تقاضای مکتوب هر یک از طرفین از داور  جهت داوری خواهد بود. داور مکلف است در تاریخ اخذ تقاضای داوری، رسیدی مشتمل بر تاریخ و مشخصات تقاضاکننده و موضوع اختلاف به متقاضی ارائه نماید.

شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می ‌شود و درهرحال لازم ‌الاجرا است.

اين قرارداد مشتمل بر 9 ماده و 12 تبصره و ... ضمیمه در سه نسخه متحد المتن و دارای اعتبار يكسان و واحد تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

logo-samandehi